bezpečnostné štúdiá

Detail študijného programu

Kód: 102965
UIPŠ kód: 6721T05
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: politické vedy
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 12.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Zmena názvu študijného programu, ak nový názov lepšie vystihuje obsah vzdelávania
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 16.06.2022
Číslo rozhodnutia: VR-46/7/2022

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18820/47345:3-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 12.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Študijný program: bezpečnostné štúdiá (2014)
Študijný odbor: medzinárodné vzťahy
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 28.05.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/6569:17-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 18.06.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Študijný program: bezpečnostné štúdiá (2014)
Študijný odbor: medzinárodné vzťahy
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 16.06.2022
Číslo rozhodnutia: VR-46/7/2022
Text rozhodnutia: Zmena názvu študijného programu, ak nový názov lepšie vystihuje obsah vzdelávania
Dátum právoplatnosti: 17.06.2022
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Zmena názvu študijného programu podľa § 39 ods. 2 písm. d) zákona č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pôvodný názov ŠP - bezpečnostné štúdiá (2014).

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Študijný program: bezpečnostné štúdiá
Študijný odbor: politické vedy
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť