aplikovaná informatika (2014)

Detail študijného programu

Kód: 102881
UIPŠ kód: 2511T00
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Fakulta prírodných vied
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: informatika
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 12.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_reakreditácia_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 06.12.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/18599:12-A1110

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18820/47345:3-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 12.11.2015
Výrok AK: spôsobilá na štandardnú dĺžku štúdia (§ 83 ods. 2 zákona)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: .
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Výrok AK:
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Číslo zasadnutia AK: 114.
Dátum rozhodnutia: 06.12.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/18599:12-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_reakreditácia_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 16.12.2019
Výrok AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť