Physics of the Earth

Detail študijného programu

Kód: 102822
UIPŠ kód: 1160T41
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Zahraničná škola (spoločný ŠP): University of Vienna, Department of Meteorology and Geophysics
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: Master of Science, MSc.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: fyzika
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: áno
Prvá akreditácia: 25.05.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Spoločný ŠP-cez AK-priznanie bez ČO-reakreditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 10.05.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-7372/19841:2-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 15.05.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-12186/24217:2-15A0
Text rozhodnutia: Spoločný ŠP-cez AK_priznanie, nový
Dátum právoplatnosti: 25.05.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2017
Správa:
Sprievodný text: študijný program bude zabezpečovaný v spolupráci so zahraničnou vysokou školou University of Vienna
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Študijný program: Physics of the Earth
Študijný odbor: fyzika
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 10.05.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-7372/19841:2-15A0
Text rozhodnutia: Spoločný ŠP-cez AK-priznanie bez ČO-reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 19.05.2017
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Študijný program: Physics of the Earth
Študijný odbor: fyzika
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť