krajinné inžinierstvo

Detail študijného programu

Kód: 102574
UIPŠ kód: 4127V02
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: poľnohospodárstvo a krajinárstvo
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Študijný program bol odvodený zo študijného programu: 100919
Prvá akreditácia: 11.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Obnovenie-bez ČO
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:11-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18737/46411:6-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum právoplatnosti: 11.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa: 28.02.2018
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 02.05.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/6825:4-15A0
Text rozhodnutia: Pozastavenie práva - nezaslanie správy podľa § 83 ods. 8 a 9
Dátum právoplatnosti: 20.06.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa: 20.06.2019
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:11-15A0
Text rozhodnutia: Obnovenie-bez ČO
Dátum právoplatnosti: 17.09.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť