manažment podniku

Detail študijného programu

Kód: 102500
UIPŠ kód: 6284T13
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Fakulta ekonomiky a manažmentu
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 2.
Titul: inžinier, Ing.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: ekonómia a manažment
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 11.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:11-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18737/46401:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 11.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:11-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - bez ČO
Dátum právoplatnosti: 17.09.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť