XI. doktorandská konferencia - Inovácie v spoločensko-vednom výskume ONLINE

Forma podujatia:
Termín konania: 01.12.2020
Miesto podujatia: ONLINE formou cez MS Teams
Usporiadateľ: Inštitút edukológie a sociálnej práce (FF PU) v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločenosťou pri SAV (východoslovenská pobočka)
Odborný gestor podujatia: prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
Konané pod záštitou: prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., dekanka FF PU v Prešove
Odkaz na stránku konferencie: https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ieasp-ff/konferencie/37274/
Kľúčové slová: spoločensko-vedný výskum
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Prispieť k podpore výskumu, vývoja a inovácii v zmysle dokumentov SAV z dôvodu, že investovanie do excelentného výskumu, kvalitného vzdelávania a rozvoja poznania sa výrazne pozitívne prejaví v ekonomickom raste, vo zvýšení kvality života a kultúrno-spoločenskom pokroku.

Konferencia je súčasťou projektu VEGA č. 1/0433/20 s názvom Faktory formálnej a neformálnej starostlivosti v systéme dlhodobej starostlivosti.

 

Ďalšie informácie

Vedecký výbor:
Prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
doc. Dr. Monika Podkowińska, PhD. doc. Dr. Marta Uberman, PhD.
doc. PeadDr. Lenka Pasternáková, PhD. Mgr. Gizela Brutovská, PhD.
Mgr. Antónia Sabolová Fabiánová, PhD. Ing. Mgr. Zuzana Poklembová, PhD.

doc. Mgr. Michaela Skyba, PhD.
ks. dr. hab. Leon Szot, prof. UPJPII
dr. hab. Beata Szluz, prof. UR
Dr. Iwona Blaszczak

Organizačný výbor:

Mgr. Anna Jašková, PhD.
PhDr. Mgr. Martin Hamadej, PhD. Mgr. Peter Garbarčík, Phd.
Mgr. Eva Demjanová, PhD.
PhDr. Erik Germuška, PhD.
Mgr. Martin Knurovský
Mgr. Miriama Šarišská

Kontaktná osoba: Mgr. Martin Knurovský martin.knurovsky@smail.unipo.sk

Viac informácií na https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ieasp-ff/konferencie/37274/

Posledná aktualizácia: 25.11.2020 13:00

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie