XI. doktorandská konferencia - Inovácie v spoločensko-vednom výskume ONLINE

Type of event:
Event dates: 01.12.2020
Event location: ONLINE formou cez MS Teams
Organizer: Inštitút edukológie a sociálnej práce (FF PU) v spolupráci so Slovenskou sociologickou spoločenosťou pri SAV (východoslovenská pobočka)
Professional sponsor of event: prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
Held under the auspices of: prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., dekanka FF PU v Prešove
Link to conference site: https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ieasp-ff/konferencie/37274/
Keywords: spoločensko-vedný výskum
Working languages: Slovak

The main objective

Prispieť k podpore výskumu, vývoja a inovácii v zmysle dokumentov SAV z dôvodu, že investovanie do excelentného výskumu, kvalitného vzdelávania a rozvoja poznania sa výrazne pozitívne prejaví v ekonomickom raste, vo zvýšení kvality života a kultúrno-spoločenskom pokroku.

Konferencia je súčasťou projektu VEGA č. 1/0433/20 s názvom Faktory formálnej a neformálnej starostlivosti v systéme dlhodobej starostlivosti.

 

Next information

Vedecký výbor:
Prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD.
doc. Dr. Monika Podkowińska, PhD. doc. Dr. Marta Uberman, PhD.
doc. PeadDr. Lenka Pasternáková, PhD. Mgr. Gizela Brutovská, PhD.
Mgr. Antónia Sabolová Fabiánová, PhD. Ing. Mgr. Zuzana Poklembová, PhD.

doc. Mgr. Michaela Skyba, PhD.
ks. dr. hab. Leon Szot, prof. UPJPII
dr. hab. Beata Szluz, prof. UR
Dr. Iwona Blaszczak

Organizačný výbor:

Mgr. Anna Jašková, PhD.
PhDr. Mgr. Martin Hamadej, PhD. Mgr. Peter Garbarčík, Phd.
Mgr. Eva Demjanová, PhD.
PhDr. Erik Germuška, PhD.
Mgr. Martin Knurovský
Mgr. Miriama Šarišská

Kontaktná osoba: Mgr. Martin Knurovský martin.knurovsky@smail.unipo.sk

Viac informácií na https://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ieasp-ff/konferencie/37274/

Last update: 25.11.2020 13:00

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event