Vyučovanie prvého (L2) a druhého (L3) cudzieho jazyka z pohľadu aplikovanej lingvistiky. Kooperácie - kontrasty - analógie - interdisciplinarita.

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 15.10.2020 - 16.10.2020
Miesto podujatia: Technická univerzita vo Zvolene
Usporiadateľ: Ústav cudzích jazykov TUZVO
Odborný gestor podujatia: Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták (TUZVO), doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. (FF UMB)
Konané pod záštitou: Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (rektor TUZVO)
Odkaz na stránku konferencie: https://ucj.tuzvo.sk/sk/konferencie
Kľúčové slová: cudzí jazyk e-technológie vo vyučovaní cudzích jazykov kognitívna lingvistika plurilingvizmus aplikovaná lingvistika didaktika terciárneho jazyka interkomprehenzia kontrastívna lingvistika jazyková politika facilitačné stratégie neurodidaktika
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

V rámci konferencie upriamujeme našu pozornosť na proces vyučovania a učenia sa terciárneho jazyka v kontexte aplikovanej lingvistiky. Počas rokovania sa pokúsime odpovedať aj na otázku: Aké sú špecifiká učenia sa druhého CJ (L3) – nemčiny, francúzštiny, čínštiny alebo slovenčiny ako cudzieho jazyka po angličtine vo všetkých stupňoch jazykového vzdelávania v kontexte jazykovej typológie a interkomprehenzie, neurobiologických zákonitostí učenia sa s dôrazom na aspekt motivácie a afektívnej angažovanosti učiaceho sa a súčasne na pozadí inkluzívnej koncepcie jazykových a vzdelávacích politík Slovenska a krajín EÚ? Vo vstupných úvahách vychádzame z hypotézy efektívneho transferu stratégií učenia sa cudzieho jazyka z L2 na L3. Napriek limitom uvažovania o danej problematike, ktoré sú definované z pohľadu aplikovanej lingvistiky, nesmieme opomenúť komplementárnosť jazyka a kultúry príp. jazyka a literatúry z pohľadu pridanej hodnoty humanistickej cudzojazyčnej edukácie.  Vítané sú tradične aj príspevky zacielené na problematiku výučby cudzích jazykov s profesijne orientovaným obsahovým presahom. 

Tématické okruhy

Didaktická a lingvistická sekcia, odborná komunikácia

• Cudzie jazyky L2 a L3 v slovenskom vzdelávacom systéme. • Podporné stratégie učenia sa druhého cudzieho jazyka L3. • Interferenčné chyby ako súčasť procesu učenia sa jazykov. • Čítanie s porozumením v kontexte viacjazyčnosti a interkomprehenzie. • Interkomprehenzia a znalosť viacerých cudzích jazykov. • Neurolingvistické a didaktické aspekty vo vyučovaní cudzích jazykov v spojitosti s viacjazyčnosťou. • Slovenčina ako cudzí jazyk L3. • Angličtina ako komunikačný jazyk v procese vyučovania cudzieho jazyka L3. • Digitálne technológie ako aktívna doplňujúca podpora nízkej hodinovej dotácie vyučovania cudzieho jazyka L3. • Špecifiká výučby aplikovaných cudzích jazykov na vysokých školách. Metódy a formy práce, študijný materiál a jeho príprava vo výučbe aplikovaných cudzích jazykov. • Terminológia v kontexte viacjazyčnosti. • Úskalia prekladu a „nepreložiteľné“ miesta v texte. • Jazykový repertoár tlmočníka a klasifikácia pracovných jazykov v inštitúciách EÚ. 

Literárna sekcia

• Literárny kánon z aspektu viacjazyčnosti a plurilingválneho prístupu vo vzdelávaní. • Literárne diela ako reflexia na dianie v spoločnosti v hraničných situáciách (prírodné katastrofy a pandémie, obdobia sociálnej izolácie alebo odcudzenia) • Jazyk rôznych štylistických žánrov ako prostriedok bezprostredného vyjadrenia pocitov súvisiacich s opisom krízových situácií v minulosti a dnes.

Ďalšie informácie

Rokovacie jazyky

  • slovenský, český (v prípade zahraničných hostí anglický, nemecký, francúzsky)

Upozornenie

  • V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sa konferencia bude konať prostredníctvom Office 365 MS Teams. 

Informáciu o podujatí vložil:
Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták, (marek.luptak@tuzvo.sk)
Posledná aktualizácia: 22.06.2020 14:59

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie