Teaching of the First (L2) and Second (L3) Foreign Language from the Applied Linguistics Point of View. Cooperation - Contrasts - Analogies - Interdisciplinarity.

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 15.10.2020 - 16.10.2020
Event location: Technická univerzita vo Zvolene
Organizer: Ústav cudzích jazykov TUZVO
Professional sponsor of event: Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták (TUZVO), doc. PhDr. Katarína Chovancová, PhD. (FF UMB)
Held under the auspices of: Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. (rektor TUZVO)
Link to conference site: https://ucj.tuzvo.sk/sk/konferencie
Keywords: foreign language e-technologies cognitive linguistics didactics plurilingualism applied linguistics tertiary language methodology intercomprehension contrastive linguistics language policy facilitation strategies neurodidactics
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

V rámci konferencie upriamujeme našu pozornosť na proces vyučovania a učenia sa terciárneho jazyka v kontexte aplikovanej lingvistiky. Počas rokovania sa pokúsime odpovedať aj na otázku: Aké sú špecifiká učenia sa druhého CJ (L3) – nemčiny, francúzštiny, čínštiny alebo slovenčiny ako cudzieho jazyka po angličtine vo všetkých stupňoch jazykového vzdelávania v kontexte jazykovej typológie a interkomprehenzie, neurobiologických zákonitostí učenia sa s dôrazom na aspekt motivácie a afektívnej angažovanosti učiaceho sa a súčasne na pozadí inkluzívnej koncepcie jazykových a vzdelávacích politík Slovenska a krajín EÚ? Vo vstupných úvahách vychádzame z hypotézy efektívneho transferu stratégií učenia sa cudzieho jazyka z L2 na L3. Napriek limitom uvažovania o danej problematike, ktoré sú definované z pohľadu aplikovanej lingvistiky, nesmieme opomenúť komplementárnosť jazyka a kultúry príp. jazyka a literatúry z pohľadu pridanej hodnoty humanistickej cudzojazyčnej edukácie.  Vítané sú tradične aj príspevky zacielené na problematiku výučby cudzích jazykov s profesijne orientovaným obsahovým presahom. 

Topic circuits

Didaktická a lingvistická sekcia, odborná komunikácia

• Cudzie jazyky L2 a L3 v slovenskom vzdelávacom systéme. • Podporné stratégie učenia sa druhého cudzieho jazyka L3. • Interferenčné chyby ako súčasť procesu učenia sa jazykov. • Čítanie s porozumením v kontexte viacjazyčnosti a interkomprehenzie. • Interkomprehenzia a znalosť viacerých cudzích jazykov. • Neurolingvistické a didaktické aspekty vo vyučovaní cudzích jazykov v spojitosti s viacjazyčnosťou. • Slovenčina ako cudzí jazyk L3. • Angličtina ako komunikačný jazyk v procese vyučovania cudzieho jazyka L3. • Digitálne technológie ako aktívna doplňujúca podpora nízkej hodinovej dotácie vyučovania cudzieho jazyka L3. • Špecifiká výučby aplikovaných cudzích jazykov na vysokých školách. Metódy a formy práce, študijný materiál a jeho príprava vo výučbe aplikovaných cudzích jazykov. • Terminológia v kontexte viacjazyčnosti. • Úskalia prekladu a „nepreložiteľné“ miesta v texte. • Jazykový repertoár tlmočníka a klasifikácia pracovných jazykov v inštitúciách EÚ. 

Literárna sekcia

• Literárny kánon z aspektu viacjazyčnosti a plurilingválneho prístupu vo vzdelávaní. • Literárne diela ako reflexia na dianie v spoločnosti v hraničných situáciách (prírodné katastrofy a pandémie, obdobia sociálnej izolácie alebo odcudzenia) • Jazyk rôznych štylistických žánrov ako prostriedok bezprostredného vyjadrenia pocitov súvisiacich s opisom krízových situácií v minulosti a dnes.

Next information

Rokovacie jazyky

  • slovenský, český (v prípade zahraničných hostí anglický, nemecký, francúzsky)

Upozornenie

  • V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie sa konferencia bude konať prostredníctvom Office 365 MS Teams. 

Information about the event entered:
Dr. phil. Mgr. Marek Ľupták, (marek.luptak@tuzvo.sk)
Last update: 22.06.2020 14:59

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event