Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov III.

Forma podujatia: Konferencia
Termín konania: 06.11.2018 - 07.11.2018
Miesto podujatia: Trnava
Usporiadateľ: Fakulta sociálnych vied
Odborný gestor podujatia: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.fsvucm.sk/2_24_25/archiv/1075
Kľúčové slová: politológia európske štúdiá sociálne služby a poradenstvo
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Odborná konferencia je venovaná mladým vedeckým pracovníkom a doktorandom s humanitným, medzinárodným zameraním.

Expert conference dedicated to young scientist and doctoral students with a human, international focus.

Tématické okruhy

Konferencia sa skladá z troch sekcií:

1. Súčasné trendy v európskej politike a krízový manažment v Európskej únii

2. Súčasné trendy fungovania a stability verejnej správy v krajinách V4

3. Súčasné trendy a výzvy pre sociálne služby

Ďalšie informácie

Dôležité dátumy

Prihlášky účastníkov sa prijímajú do 15.10.2018

Prihlásiť sa je potrebné prostredníctvom zaslania vyplneného elektronického formulára.

Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť do 15. 10. 2018.

Termín odovzdania príspevku je do 6. 11. 2018 (do dňa konania

konferencie).

Príspevky zaslané po stanovenom termíne nebudú uverejnené.

Publikácia príspevku:

Výstupom z konferencie je zborník.

Rozsah príspevku musí byť dodržaný v rozsahu medzi 8 - 12 strán (vrátanie zoznamu použitej literatúry).

Konferenčný poplatok:

Konferenčný poplatok je 30 €.

Konferenčný poplatok zahŕňa publikovanie príspevku v zborníku, občerstvenie a spoločenský večer.

Zaplatiť ho je potrebné do 15.10. 2018.

Kontakt:

konferenciafsv2018@gmail.com

Posledná aktualizácia: 03.10.2018 13:44

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie