Social sciences from the Perspective of young scientist III.

Type of event: Conference
Event dates: 06.11.2018 - 07.11.2018
Event location: Trnava
Organizer: Fakulta sociálnych vied
Professional sponsor of event: prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Link to conference site: http://www.fsvucm.sk/2_24_25/archiv/1075
Keywords: political sciences european studies social services
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Odborná konferencia je venovaná mladým vedeckým pracovníkom a doktorandom s humanitným, medzinárodným zameraním.

Expert conference dedicated to young scientist and doctoral students with a human, international focus.

Topic circuits

Konferencia sa skladá z troch sekcií:

1. Súčasné trendy v európskej politike a krízový manažment v Európskej únii

2. Súčasné trendy fungovania a stability verejnej správy v krajinách V4

3. Súčasné trendy a výzvy pre sociálne služby

Next information

Dôležité dátumy

Prihlášky účastníkov sa prijímajú do 15.10.2018

Prihlásiť sa je potrebné prostredníctvom zaslania vyplneného elektronického formulára.

Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť do 15. 10. 2018.

Termín odovzdania príspevku je do 6. 11. 2018 (do dňa konania

konferencie).

Príspevky zaslané po stanovenom termíne nebudú uverejnené.

Publikácia príspevku:

Výstupom z konferencie je zborník.

Rozsah príspevku musí byť dodržaný v rozsahu medzi 8 - 12 strán (vrátanie zoznamu použitej literatúry).

Konferenčný poplatok:

Konferenčný poplatok je 30 €.

Konferenčný poplatok zahŕňa publikovanie príspevku v zborníku, občerstvenie a spoločenský večer.

Zaplatiť ho je potrebné do 15.10. 2018.

Kontakt:

konferenciafsv2018@gmail.com

Last update: 03.10.2018 13:44

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event