Nemeckojazyčná literatúra na Slovensku a slovensko-nemecké literárne vzťahy

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 23.11.2023
Miesto podujatia: priestory Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova ulica 2, Bratislava
Usporiadateľ: Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i. a Filozofická fakulta UCM v Trnave v spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Bratislave
Odborný gestor podujatia: Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i. a Filozofická fakulta UCM v Trnave v spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Bratislave
Konané pod záštitou: Ústav slovenskej literatúry SAV,
Odkaz na stránku konferencie: https://ff.ucm.sk/sk/aktuality/detail/1447/
Kľúčové slová: nemeckojazyčná literatúra na Slovensku
Rokovací jazyk: Český
Nemecký
Slovenský

Hlavný cieľ

Medzinárodná vedecká konferencia Nemeckojazyčná literatúra na Slovensku a slovensko-nemecké literárne vzťahy sa koná v rámci 2. Medzinárodného sympózia literárnovednej slovakistiky.

Hlavným cieľom podujatia je podnietiť vedeckú diskusiu o nemeckojazyčnej literatúre na Slovensku v kontexte slovenských literárnych dejín a dejín medziliterárnych vzťahov. Vítané sú príspevky zamerané na produkciu z rôznych období dejín literatúry, ako aj príspevky venované paralelám v iných národných literatúrach.

Tématické okruhy

Tematika konferencie sa sústredí na dva okruhy:
1. nemeckojazyčná literatúra na území dnešného Slovenska;
2. slovensko-nemecké literárne vzťahy so zreteľom na formovanie literárnych identít.

Ďalšie informácie

Záujemcov o účasť prosíme vyplniť návratku a zaslať ju do 5. mája 2023 na adresu martin.braxatoris(zav.)savba.sk. O prijatí príspevku budeme informovať do 15. mája 2023.

Návratka k stiahnutiu je k dispozícií na https://ff.ucm.sk/sk/aktuality/detail/1447/

Konferenčný poplatok predstavuje 50 eur (netýka sa účastníkov z organizujúcich inštitúcií). Cestovné, ubytovacie a ďalšie náklady spojené s účasťou na konferencii hradí vysielajúca strana. Radi však pomôžeme pri organizácii pobytu a prekladov štúdií zahraničných účastníkov a účastníčok.

Podujatie sa koná pri príležitosti 230. výročia narodenia Samuela Ferjenčíka (1793 – 1855) ako výstup grantových projektov VEGA 2/0136/21: Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka a VEGA 2/0021/20: Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície.

Programový a organizačný výbor konferencie:
Mgr. Martin Braxatoris, PhD. (Ústav slovenskej literatúry SAV, v. i. i.);
Mgr. Anita Braxatorisová, PhD. (Filozofická fakulta UCM v Trnave);
Mgr. Marianna Koliová, PhD. (Filozofická fakulta UK v Bratislave);
Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. (Filozofická fakulta UK v Bratislave);
Dr. habil. László V. Szabó, PhD. (Fakulta modernej filológie a sociálnych vied Panónskej univerzity vo Vespréme, Pedagogická fakulta UJS).

Posledná aktualizácia: 07.03.2023 14:12

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie