Nemeckojazyčná literatúra na Slovensku a slovensko-nemecké literárne vzťahy

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 23.11.2023
Event location: priestory Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Gondova ulica 2, Bratislava
Organizer: Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i. a Filozofická fakulta UCM v Trnave v spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Bratislave
Professional sponsor of event: Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i. a Filozofická fakulta UCM v Trnave v spolupráci s Filozofickou fakultou UK v Bratislave
Held under the auspices of: Ústav slovenskej literatúry SAV,
Link to conference site: https://ff.ucm.sk/sk/aktuality/detail/1447/
Keywords: nemeckojazyčná literatúra na Slovensku
Working languages: Czech
German
Slovak

The main objective

Medzinárodná vedecká konferencia Nemeckojazyčná literatúra na Slovensku a slovensko-nemecké literárne vzťahy sa koná v rámci 2. Medzinárodného sympózia literárnovednej slovakistiky.

Hlavným cieľom podujatia je podnietiť vedeckú diskusiu o nemeckojazyčnej literatúre na Slovensku v kontexte slovenských literárnych dejín a dejín medziliterárnych vzťahov. Vítané sú príspevky zamerané na produkciu z rôznych období dejín literatúry, ako aj príspevky venované paralelám v iných národných literatúrach.

Topic circuits

Tematika konferencie sa sústredí na dva okruhy:
1. nemeckojazyčná literatúra na území dnešného Slovenska;
2. slovensko-nemecké literárne vzťahy so zreteľom na formovanie literárnych identít.

Next information

Záujemcov o účasť prosíme vyplniť návratku a zaslať ju do 5. mája 2023 na adresu martin.braxatoris(zav.)savba.sk. O prijatí príspevku budeme informovať do 15. mája 2023.

Návratka k stiahnutiu je k dispozícií na https://ff.ucm.sk/sk/aktuality/detail/1447/

Konferenčný poplatok predstavuje 50 eur (netýka sa účastníkov z organizujúcich inštitúcií). Cestovné, ubytovacie a ďalšie náklady spojené s účasťou na konferencii hradí vysielajúca strana. Radi však pomôžeme pri organizácii pobytu a prekladov štúdií zahraničných účastníkov a účastníčok.

Podujatie sa koná pri príležitosti 230. výročia narodenia Samuela Ferjenčíka (1793 – 1855) ako výstup grantových projektov VEGA 2/0136/21: Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka a VEGA 2/0021/20: Národnoobrodenecké reprezentácie – mody realizácie, transgresie a tranzície.

Programový a organizačný výbor konferencie:
Mgr. Martin Braxatoris, PhD. (Ústav slovenskej literatúry SAV, v. i. i.);
Mgr. Anita Braxatorisová, PhD. (Filozofická fakulta UCM v Trnave);
Mgr. Marianna Koliová, PhD. (Filozofická fakulta UK v Bratislave);
Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. (Filozofická fakulta UK v Bratislave);
Dr. habil. László V. Szabó, PhD. (Fakulta modernej filológie a sociálnych vied Panónskej univerzity vo Vespréme, Pedagogická fakulta UJS).

Last update: 07.03.2023 14:12

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event