Mladá veda AIESA 2023

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 10.11.2023
Miesto podujatia: Fakulta hospodárskej informatiky, EU v Bratislave
Usporiadateľ: Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
Odborný gestor podujatia: prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD. dekan, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
Konané pod záštitou: dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: https://fhi.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie/mlada-veda-aiesa/aiesa_2023_pozvanka.pdf
Kľúčové slová: aplikovaná informatika účtovníctvo a audítorstvo štatistika matematika a aktuárstvo ekonometria
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti doktorandov amladých vedeckých pracovníkov dosiahnutých pri riešení dizertačných prác a v rámci ich participácie na riešení vedeckých projektov so zreteľom na aktuálny vývoj metodológie a potreby praxe.

Konferencia sa zameriava na oblasť aplikovanej informatiky, účtovníctva a audítorstva, štatistiky, matematiky a aktuárstva, ekonometrie a operačného výskumu.

Tématické okruhy

Zameranie konferencie

1. sekcia: Účtovníctvo
2. sekcia: Data Science v ekonómii

Ďalšie informácie

Dôležité informácie

Termín konania: 10. 11. 2023

 

Registrácia: zaslaním abstraktu (podľa šablóny pre písanie príspevkov) mailom na veda.fhi@euba.sk

Dôležité termíny
Termín na prihlásenie sa (registráciu) vrátane uvedenia názvu a abstraktu príspevku: 22. 9. 2023 Termín pre uhradenie konferenčného poplatku: 22. 9. 2023
Termín pre zaslanie príspevku (elektronická forma): 10. 10. 2023

Posledná aktualizácia: 15.09.2023 16:36

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie