Meranie vedomostí ako súčasť zvyšovania kvality vzdelávania

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 22.09.2011 - 23.09.2011
Miesto podujatia: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Usporiadateľ: Katedra matematiky a informatiky PdF TU
Odborný gestor podujatia: doc. RNDr. Mária Lucká, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://vcv.truni.sk/konferencia/
Kľúčové slová: testovanie vedomostí elektronické testovanie kvalita vzdelávania národné a medzinárodné merania počítačom podporované testovanie vyhodnocovanie testov
Rokovací jazyk: Slovenský
Český
Anglický
Nemecký
Poľský
Ruský

Hlavný cieľ

Postupujúca svetová globalizácia pracovného trhu privádza okrem iného do interakcie aj vzdelávacie systémy jednotlivých krajín. Súčasťou tejto interakcie je komparácia vzdelávacích výstupov, často formou medzinárodného testovania (PISA, IEA: TIMSS, ICILS, PIRLS, etc.). Pomerne slabé umiestňovanie krajín bývalého východného bloku treba hodnotiť v kontexte pretrvávajúceho vplyvu starej paradigmy vzdelávania a nedostatočného nábehu vzdelávacej reformy. Tento fakt indikuje potrebu efektívneho riadenia postupu reformy. V tejto súvislosti sa vynára druhá, aplikačná dimenzia testovania. Okrem kvantifikácie (merania) kvality výstupov vzdelávania má testovanie nezastupiteľnú úlohu spätnej väzby ako zdroja relevantných informácií pre efektívne riadenie reformných zmien, resp. samotného riadenia kvality vzdelávania. Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na analýzu celého spektra problémov vymedzeného kontextuálnym rámcom merania a riadenia kvality vzdelávania, ako aj na stanovenie efektívnych stratégií zvyšovania kvality vzdelávania.

Tématické okruhy

  • meranie vedomostí, metódy, hodnotenie, spätná väzba
  • národné a medzinárodné merania – PISA, Testovanie 9, Maturita
  • e-learning – metódy a možnosti overovania vedomostí a spätnej väzby
  • štatistické metódy spracovania testov
  • softvérové prostriedky a nástroje na spracovanie výsledkov testovania, počítačom podporované meranie vedomostí a diagnostika
  • didaktické testy – metódy tvorby, vyhodnotenie, spätná väzba
  • hodnotenie kvality vzdelávania – metódy hodnotenia, zvyšovanie kvality vzdelávania
  • hodnotenie žiakov v kontexte obsahovej reformy školstva

Ďalšie informácie

Podrobnosti o programe, pozvaných prednáškach a termínoch je možné nájsť na stránke konferencie.

Informáciu o podujatí vložil:
doc. RNDr. Mária Lucká, PhD. (maria.lucka@stuba.sk)
Posledná aktualizácia: 22.06.2011 09:20

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie