Knowledge Assesment as Part of Quality Increase in Education

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 22.09.2011 - 23.09.2011
Event location: Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Organizer: Katedra matematiky a informatiky PdF TU
Professional sponsor of event: doc. RNDr. Mária Lucká, PhD.
Link to conference site: http://vcv.truni.sk/konferencia/
Keywords: knowledge assesment electronic tests quality of education national and international assesments test evaluation
Working languages: Slovak
Czech
English
German
Polish
Russian

The main objective

Postupujúca svetová globalizácia pracovného trhu privádza okrem iného do interakcie aj vzdelávacie systémy jednotlivých krajín. Súčasťou tejto interakcie je komparácia vzdelávacích výstupov, často formou medzinárodného testovania (PISA, IEA: TIMSS, ICILS, PIRLS, etc.). Pomerne slabé umiestňovanie krajín bývalého východného bloku treba hodnotiť v kontexte pretrvávajúceho vplyvu starej paradigmy vzdelávania a nedostatočného nábehu vzdelávacej reformy. Tento fakt indikuje potrebu efektívneho riadenia postupu reformy. V tejto súvislosti sa vynára druhá, aplikačná dimenzia testovania. Okrem kvantifikácie (merania) kvality výstupov vzdelávania má testovanie nezastupiteľnú úlohu spätnej väzby ako zdroja relevantných informácií pre efektívne riadenie reformných zmien, resp. samotného riadenia kvality vzdelávania. Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na analýzu celého spektra problémov vymedzeného kontextuálnym rámcom merania a riadenia kvality vzdelávania, ako aj na stanovenie efektívnych stratégií zvyšovania kvality vzdelávania.

Topic circuits

  • meranie vedomostí, metódy, hodnotenie, spätná väzba
  • národné a medzinárodné merania – PISA, Testovanie 9, Maturita
  • e-learning – metódy a možnosti overovania vedomostí a spätnej väzby
  • štatistické metódy spracovania testov
  • softvérové prostriedky a nástroje na spracovanie výsledkov testovania, počítačom podporované meranie vedomostí a diagnostika
  • didaktické testy – metódy tvorby, vyhodnotenie, spätná väzba
  • hodnotenie kvality vzdelávania – metódy hodnotenia, zvyšovanie kvality vzdelávania
  • hodnotenie žiakov v kontexte obsahovej reformy školstva

Next information

Podrobnosti o programe, pozvaných prednáškach a termínoch je možné nájsť na stránke konferencie.

Information about the event entered:
doc. RNDr. Mária Lucká, PhD. (maria.lucka@stuba.sk)
Last update: 22.06.2011 09:20

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event