„MÁTE PRÁVO NEVYPOVEDAŤ“ - terminologický workshop

Forma podujatia: Workshop › Domáci (v SR)
Termín konania: 25.05.2024
Miesto podujatia: FF, Štefánikova 67, Nitra
Usporiadateľ: Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Odborný gestor podujatia: MAG. KAROLÍNA ŠAJÁNKOVÁ, úradná prekladateľka a tlmočníčka pre anglický a nemecký jazyk
Konané pod záštitou: Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Odkaz na stránku konferencie: https://ff.ukf.sk/udalosti/terminologicky-workshop-pre-prekladatelky-a-prekladatelov-z-do-anglictiny-mate-pravo-nevypovedat/
Kľúčové slová: trestné konanie v UK a USA právnická odborná terminológia právne texty
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Terminologický workshop pre prekladateľky a prekladateľov z/do angličtiny „MÁTE PRÁVO NEVYPOVEDAŤ“.

C I E Ľ

 • získať všeobecný prehľad o trestnom konaní v UK a USA
 • nadobudnúť relevantnú odbornú terminológiu
 • získať prekladateľský know-how pri práci s právnymi textami
 • možnosť interakcie a zapojenia sa do odbornej diskusie s (budúcimi) kolegyňami a kolegami, výmena praktických skúseností s prekladom/tlmočením
   

Tématické okruhy

W O R K S H O P  A N G L I C K E J  P R Á V N E J  T E R M I N O L Ó G I E

 • predstavenie exkluzívneho kurzu právnickej angličtiny Vienna LLP
 • základy a terminológia trestného konania v Spojenom kráľovstve
 • základy a terminológia trestného konania v USA
 • preklad autentických textov (žiadosť o súhlas s trestným stíhaním, výpis z registra trestov, predvolanie svedka, poučenie a i.)

Ďalšie informácie

C I E Ľ O V Á S K U P I N A

 • študentky a študenti magisterského stupňa štúdia prekladateľstva a tlmočníctva
 • kolegyne a kolegovia vykonávajúci prax (úradného) prekladateľa a tlmočníka
 • uchádzačky a uchádzači o odbornú skúšku prekladateľa a tlmočníka
 • právničky a právnici, prokurátorky a prokurátori, sudkyne a sudcovia so špecializáciou na trestné právo

Záväzné prihlasovanie do 17. 05. 2024
Cena 120 €

Posledná aktualizácia: 20.05.2024 08:17

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie