„MÁTE PRÁVO NEVYPOVEDAŤ“ - terminologický workshop

Type of event: Workshop › Home (in SR)
Event dates: 25.05.2024
Event location: FF, Štefánikova 67, Nitra
Organizer: Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Professional sponsor of event: MAG. KAROLÍNA ŠAJÁNKOVÁ, úradná prekladateľka a tlmočníčka pre anglický a nemecký jazyk
Held under the auspices of: Tlmočnícky ústav Filozofickej fakulty UKF v Nitre
Link to conference site: https://ff.ukf.sk/udalosti/terminologicky-workshop-pre-prekladatelky-a-prekladatelov-z-do-anglictiny-mate-pravo-nevypovedat/
Keywords: trestné konanie v UK a USA právnická odborná terminológia právne texty
Working languages: English
Slovak

The main objective

Terminologický workshop pre prekladateľky a prekladateľov z/do angličtiny „MÁTE PRÁVO NEVYPOVEDAŤ“.

C I E Ľ

 • získať všeobecný prehľad o trestnom konaní v UK a USA
 • nadobudnúť relevantnú odbornú terminológiu
 • získať prekladateľský know-how pri práci s právnymi textami
 • možnosť interakcie a zapojenia sa do odbornej diskusie s (budúcimi) kolegyňami a kolegami, výmena praktických skúseností s prekladom/tlmočením
   

Topic circuits

W O R K S H O P  A N G L I C K E J  P R Á V N E J  T E R M I N O L Ó G I E

 • predstavenie exkluzívneho kurzu právnickej angličtiny Vienna LLP
 • základy a terminológia trestného konania v Spojenom kráľovstve
 • základy a terminológia trestného konania v USA
 • preklad autentických textov (žiadosť o súhlas s trestným stíhaním, výpis z registra trestov, predvolanie svedka, poučenie a i.)

Next information

C I E Ľ O V Á S K U P I N A

 • študentky a študenti magisterského stupňa štúdia prekladateľstva a tlmočníctva
 • kolegyne a kolegovia vykonávajúci prax (úradného) prekladateľa a tlmočníka
 • uchádzačky a uchádzači o odbornú skúšku prekladateľa a tlmočníka
 • právničky a právnici, prokurátorky a prokurátori, sudkyne a sudcovia so špecializáciou na trestné právo

Záväzné prihlasovanie do 17. 05. 2024
Cena 120 €

Last update: 20.05.2024 08:17

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event