Labor Socialis

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 26.09.2019
Miesto podujatia: Mestský úrad v Nitre Štefánikova trieda 60, Nitra
Usporiadateľ: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Odborný gestor podujatia: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Konané pod záštitou: Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nitra
Odkaz na stránku konferencie: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/kalendar/1152-medzinarodna-konferencia-labor-socialis
Kľúčové slová: sociálna práca rozmanitosť
Rokovací jazyk: Anglický
Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Katedra sociálnej práce a sociálnych vied v roku 2006 začala organizovať sériu konferencií Dni sociálnej práce. Po desiatich rokoch od konania prvého ročníka konferencie, Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ obnovila tradíciu organizovania konferencií pod názvom LABOR SOCIALIS.

Cieľom konferencie je reflektovať aktuálne spoločenské problémy týkajúce sa odboru sociálna práca. Témou štvrtého ročníka konferencie je Sociálna práca v súčasnosti – objavovanie rozmanitosti.

Tématické okruhy

Téma konferencie: Sociálna práca v súčasnosti - objavovanie rozmanitosti

Ďalšie informácie

Výbory konferencie

Vedecký výbor konferencie / Scientific Committee

prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
prof. Malcolm Payne, Veľká Británia
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
prof. Dr. Anna Zamkowska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom, Poľsko
Kim Nørbygaard, University College Lillebaelt, Odense, Dánsko
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Organizačný výbor konferencie / Organising Committee

Mgr. Magdaléna Horáková, PhD. - hlavná koordinátorka
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.
doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Mgr. Miloš Candrák, PhD.
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD.
Mgr. Silvia Morávková
Mgr. Jakub Pikna
Mgr. Nina Jašeková
Mgr. Vesna Tomašik
Mgr. Alena Hrubá

Účasť na konferencii prisľúbili:

  • prof. Malcolm Payne - emeritný profesor Komunitných štúdií na Metropolitnej univerzite v Manchestri, čestný profesor Lekárskej fakulty Kingstonskej univerzity sv. Juraja a taktiež poradca pre politiku a rozvoj v Hospici sv. Kryštofa v Londýne
  • prof. Dr. Anna Zamkowska a dr. Mikołaj Olszewski - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom, Poľsko
  • prof. PhDr. Ján Gabura, CSc. - Katedra sociálnej práce FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  • Kim Nørbygaard - UCL - University College Lillebaelt, Department of Social Work, Odense, Dánsko
  • PhDr. Miroslava Tokovská, PhD. - VID Specialized University, Sandnes, Nórsko
  • Mgr. et Mgr. Radka Janebová, PhD. - Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce, Česká republika

Tlmočenie do slovenského jazyka bude zabezpečené.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov na CD. Recenzné konanie bude spoplatnené sumou 30 Eur/článok.

Autor bude o výsledku recenzného konania informovaný a bude mať čas 1 týždeň na zapracovanie zmien. Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo neuverejniť príspevky, ktoré napriek navrhovaným zmenám nezodpovedajú téme konferencie alebo nespĺňajú formálne požiadavky.

Termín na zaslanie finálnej verzie príspevkov je: 26.9.2019 na e-mail: egazikova@ukf.sk.

Kontakty

doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD. 

komunikácia s aktívnymi účastníkmi, ktorí zasielajú príspevok; komunikácia so zahraničnými a domácimi pozvanými hosťami 

+421 37 6408 765

egazikova@ukf.sk

PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. - kontaktná osoba pre registráciu účastníkov

+421 37 6408 773

labor.socialis@ukf.sk

Kontaktný e-mail konferencie: labor.socialis@ukf.sk

Viac informácií na https://conferences.ukf.sk/index.php/labsoc/index/pages/view/domov

Posledná aktualizácia: 11.09.2019 12:06

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie