Labor Socialis

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 26.09.2019
Event location: Mestský úrad v Nitre Štefánikova trieda 60, Nitra
Organizer: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Professional sponsor of event: Katedra sociálnej práce a sociálnych vied FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Held under the auspices of: Nitriansky samosprávny kraj Mesto Nitra
Link to conference site: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/kalendar/1152-medzinarodna-konferencia-labor-socialis
Keywords: sociálna práca rozmanitosť
Working languages​​: English
Czech
Slovak

The main objective

The Department of Social Work and Social Sciences started to organize a series of conferences Social Work Days in 2006. After ten years since the first year of the conference, the Department of Social Work and Social Sciences resumes the tradition of organizing conferences called LABOR SOCIALIS.

The aim of conferences will be to reflect current social problems related to social work. The topic of this year's conference is “Social Work Today: Exploring Diversity”.

Topic circuits

Conference topic: Social Work Today - Exploring Diversity

Next information

Výbory konferencie

Vedecký výbor konferencie / Scientific Committee

prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
prof. PhDr. Ján Gabura, CSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
prof. Malcolm Payne, Veľká Británia
prof. PaedDr. Milan Schavel, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
prof. Dr. Anna Zamkowska, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom, Poľsko
Kim Nørbygaard, University College Lillebaelt, Odense, Dánsko
doc. PhDr. Rastislav Rosinský, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Organizačný výbor konferencie / Organising Committee

Mgr. Magdaléna Horáková, PhD. - hlavná koordinátorka
prof. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD.
doc. PhDr. Michal Kozubík, PhD.
doc. PaedDr. Miroslav Tvrdoň, PhD.
Mgr. Miloš Candrák, PhD.
PhDr. Katarína Minarovičová, PhD.
JUDr. PhDr. Barbara Pavlíková, PhD.
Mgr. Silvia Morávková
Mgr. Jakub Pikna
Mgr. Nina Jašeková
Mgr. Vesna Tomašik
Mgr. Alena Hrubá

Účasť na konferencii prisľúbili:

  • prof. Malcolm Payne - emeritný profesor Komunitných štúdií na Metropolitnej univerzite v Manchestri, čestný profesor Lekárskej fakulty Kingstonskej univerzity sv. Juraja a taktiež poradca pre politiku a rozvoj v Hospici sv. Kryštofa v Londýne
  • prof. Dr. Anna Zamkowska a dr. Mikołaj Olszewski - Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Radom, Poľsko
  • prof. PhDr. Ján Gabura, CSc. - Katedra sociálnej práce FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
  • Kim Nørbygaard - UCL - University College Lillebaelt, Department of Social Work, Odense, Dánsko
  • PhDr. Miroslava Tokovská, PhD. - VID Specialized University, Sandnes, Nórsko
  • Mgr. et Mgr. Radka Janebová, PhD. - Univerzita Hradec Králové, Ústav sociální práce, Česká republika

Tlmočenie do slovenského jazyka bude zabezpečené.

Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov na CD. Recenzné konanie bude spoplatnené sumou 30 Eur/článok.

Autor bude o výsledku recenzného konania informovaný a bude mať čas 1 týždeň na zapracovanie zmien. Vedecký výbor konferencie si vyhradzuje právo neuverejniť príspevky, ktoré napriek navrhovaným zmenám nezodpovedajú téme konferencie alebo nespĺňajú formálne požiadavky.

Termín na zaslanie finálnej verzie príspevkov je: 26.9.2019 na e-mail: egazikova@ukf.sk.

Kontakty

doc. PhDr. Elena Gažiková, PhD. 

komunikácia s aktívnymi účastníkmi, ktorí zasielajú príspevok; komunikácia so zahraničnými a domácimi pozvanými hosťami 

+421 37 6408 765

egazikova@ukf.sk

PhDr. Katarína Minarovičová, PhD. - kontaktná osoba pre registráciu účastníkov

+421 37 6408 773

labor.socialis@ukf.sk

Kontaktný e-mail konferencie: labor.socialis@ukf.sk

Viac informácií na https://conferences.ukf.sk/index.php/labsoc/index/pages/view/domov

Last update: 11.09.2019 12:06

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event