Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 13.11.2017 - 14.11.2017
Miesto podujatia: Pedagogick á fakult a UKF v Nitre Dra žovská cesta 4, 94974 Nitra
Usporiadateľ: Pedagogická fakulta v spolupráci s Fakultou prírodných vied a Filozofickou fakultou UKF v Nitre
Odborný gestor podujatia: konferencia sa organizuje pod záštitou rektora UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc.
Odkaz na stránku konferencie: https://www.ukf.sk/media-a-marketing/dianie-na-univerzite/kalendar-udalosti/725-inovativne-trendy-v-odborovych-didaktikach-v-kontexte-poziadaviek-praxe
Kľúčové slová: odborová didaktika vyučovanie učiteľ
Rokovací jazyk: Anglický
Slovenský

Hlavný cieľ

Vedecká konferencia si kladie za cieľ vytvoriť priestor pre transdisciplinárnu vedeckú diskusiu odborníkov z radov komunity odborových didaktikov prírodovedných, spoločenskovedných,umelecko-výchovných, výchovných a jazykových predmetov, pedagógov a psychológov o problematike kritického a tvorivého myslenia.

Zámerom je prezentácia najnovších zistení odborovo-didaktických výskumov a skúseností z aplikácie stratégií kritického a tvorivého myslenia v pedagogickej praxi. Vedecké podujatie zároveň diskurzívne zjednocuje odborových didaktikov, cvičných učiteľov, študentov učiteľských študijných programov a učiteľov v praxi s cieľom skvalitňovania úrovne ich psychodidaktických kompetencií, kde významným nástrojom je reflektovaná pedagogická prax.

Tématické okruhy

Tematické okruhy a sekcie konferencie

1. Inovatívne trendy v odborovej didaktike prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky

2. Inovatívne trendy v odborovej didaktike spoločenskovedných predmetov

3. Inovatívne trendy v odborovej didaktike materinského jazyka a cudzích jazykov

4. Inovatívne trendy v odborovej didaktike výchovných a umelecko-výchovných predmetov

5. Profesijný rozvoj učiteľa a individuálna s stratégia vyučovania

Ďalšie informácie

Konferencia je organizovaná v rámci riešenia projektu APVV15 - 0368

Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy

Zodpovedná riešiteľka a organizátorka konferencie: doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.

Posledná aktualizácia: 17.10.2017 09:18

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie