Inovatívne trendy v odborových didaktikách v kontexte požiadaviek praxe

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 13.11.2017 - 14.11.2017
Event location: Pedagogick á fakult a UKF v Nitre Dra žovská cesta 4, 94974 Nitra
Organizer: Pedagogická fakulta v spolupráci s Fakultou prírodných vied a Filozofickou fakultou UKF v Nitre
Professional sponsor of event: konferencia sa organizuje pod záštitou rektora UKF v Nitre prof. RNDr. Ľubomíra Zelenického, CSc.
Link to conference site: https://www.ukf.sk/media-a-marketing/dianie-na-univerzite/kalendar-udalosti/725-inovativne-trendy-v-odborovych-didaktikach-v-kontexte-poziadaviek-praxe
Keywords: odborová didaktika vyučovanie učiteľ
Working languages: English
Slovak

The main objective

Vedecká konferencia si kladie za cieľ vytvoriť priestor pre transdisciplinárnu vedeckú diskusiu odborníkov z radov komunity odborových didaktikov prírodovedných, spoločenskovedných,umelecko-výchovných, výchovných a jazykových predmetov, pedagógov a psychológov o problematike kritického a tvorivého myslenia.

Zámerom je prezentácia najnovších zistení odborovo-didaktických výskumov a skúseností z aplikácie stratégií kritického a tvorivého myslenia v pedagogickej praxi. Vedecké podujatie zároveň diskurzívne zjednocuje odborových didaktikov, cvičných učiteľov, študentov učiteľských študijných programov a učiteľov v praxi s cieľom skvalitňovania úrovne ich psychodidaktických kompetencií, kde významným nástrojom je reflektovaná pedagogická prax.

Topic circuits

Tematické okruhy a sekcie konferencie

1. Inovatívne trendy v odborovej didaktike prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky

2. Inovatívne trendy v odborovej didaktike spoločenskovedných predmetov

3. Inovatívne trendy v odborovej didaktike materinského jazyka a cudzích jazykov

4. Inovatívne trendy v odborovej didaktike výchovných a umelecko-výchovných predmetov

5. Profesijný rozvoj učiteľa a individuálna s stratégia vyučovania

Next information

Konferencia je organizovaná v rámci riešenia projektu APVV15 - 0368

Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy

Zodpovedná riešiteľka a organizátorka konferencie: doc. PaedDr. Jana Duchovičová, PhD.

Last update: 17.10.2017 09:18

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event