EÚ a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v SR – perspektívy a odpovede na výzvy spojené s predsedníctvom SR v Rade EÚ

Forma podujatia: Konferencia › Domáca
Termín konania: 25.11.2016
Miesto podujatia: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Kováčska 26
Usporiadateľ: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Odborný gestor podujatia: Doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. Doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc. Doc. JUDr. Alena Krunková, PhD. Doc. JUDr. Ladislav Orosz, PhD. Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/konferencia-kupasp/
Kľúčové slová: Slovenská republika Európska únia predsedníctvo verejná správa
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Konferencia sa koná v súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Ide o konferenciu, ktorá je súčasťou aktivít v rámci riešenia projektu, podporeného grantovou schémou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR MVZP-SK PRES/2016/134.  Organizátori plánujú prepojiť akademickú sféru s praktickými skúsenosťami predstaviteľov samosprávy, štátnej správy i tretieho sektora s cieľom  viesť diskusiu o aspektoch členstva Slovenskej republiky v EÚ s akcentom na verejnú správu.

Tématické okruhy

  • Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie – formulovanie hodnotiacich záverov, sumarizácia dosiahnutých výsledkov
  • Právne aspekty členstva Slovenskej republiky v Európskej únii – námety de lege ferenda
  • Regionálna politika pod vplyvom členstva Slovenskej republiky v Európskej únii

Ďalšie informácie

Účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku.
Potvrdenie účasti: najneskôr do 11. novembra 2016 zaslaním priloženej prihlášky mailovou formou na adresu jozefina.illesova@upjs.sk

Zaslanie príspevku: Svoje príspevky zasielajte na adresu jozefina.illesova@upjs.sk v termíne do 23. novembra 2016.
Príspevky doručené po stanovenom termíne nebudú uverejnené v zborníku.

Posledná aktualizácia: 20.11.2016 11:52

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie