EÚ a jej vplyv na organizáciu a fungovanie verejnej správy v SR – perspektívy a odpovede na výzvy spojené s predsedníctvom SR v Rade EÚ

Type of event: Conference › Home
Event dates: 25.11.2016
Event location: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach, Kováčska 26
Organizer: Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
Professional sponsor of event: Doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. Doc. JUDr. Ľudmila Somorová, CSc. Doc. JUDr. Alena Krunková, PhD. Doc. JUDr. Ladislav Orosz, PhD. Doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD.
Link to conference site: http://www.upjs.sk/pravnicka-fakulta/konferencia-kupasp/
Keywords: Slovenská republika Európska únia predsedníctvo verejná správa
Working languages: Slovak

The main objective

Konferencia sa koná v súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Ide o konferenciu, ktorá je súčasťou aktivít v rámci riešenia projektu, podporeného grantovou schémou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR MVZP-SK PRES/2016/134.  Organizátori plánujú prepojiť akademickú sféru s praktickými skúsenosťami predstaviteľov samosprávy, štátnej správy i tretieho sektora s cieľom  viesť diskusiu o aspektoch členstva Slovenskej republiky v EÚ s akcentom na verejnú správu.

Topic circuits

  • Predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie – formulovanie hodnotiacich záverov, sumarizácia dosiahnutých výsledkov
  • Právne aspekty členstva Slovenskej republiky v Európskej únii – námety de lege ferenda
  • Regionálna politika pod vplyvom členstva Slovenskej republiky v Európskej únii

Next information

Účasť na konferencii je bez konferenčného poplatku.
Potvrdenie účasti: najneskôr do 11. novembra 2016 zaslaním priloženej prihlášky mailovou formou na adresu jozefina.illesova@upjs.sk

Zaslanie príspevku: Svoje príspevky zasielajte na adresu jozefina.illesova@upjs.sk v termíne do 23. novembra 2016.
Príspevky doručené po stanovenom termíne nebudú uverejnené v zborníku.

Last update: 20.11.2016 11:52

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event