Autori, diela, kontexty 1822 – 2022

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 05.05.2022 - 06.05.2022
Miesto podujatia: Filozofická fakulta UK v Bratislave (Gondova ulica č. 2) v zasadacej miestnosti Vedeckej rady Filozofickej fakulty UK (G236).
Usporiadateľ: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Odborný gestor podujatia: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Konané pod záštitou: Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave a Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave
Odkaz na stránku konferencie: https://www.theatre.sk/novinky/Vedecká-konferencia-%20Autori-diela-kontexty-1822–2022
Kľúčové slová: slovenská literatúra a kultúra
Rokovací jazyk: Slovenský

Hlavný cieľ

Vedecká konferencia sa koná pri príležitosti 200. výročia narodenia Jána Francisciho (1822 – 1905), Jána Kalinčiaka (1822 – 1871), Janka Kráľa (1822 – 1876) a Jána Palárika (1822 – 1870) a 150. výročia úmrtia Andreja Sládkoviča (1820 – 1872).

Zámerom konferencie je reflektovať procesy formovania a podoby slovenskej literatúry, kultúry a spoločnosti od tridsiatych do konca sedemdesiatych rokov 19. storočia.

Tématické okruhy

Uvítame príspevky zamerané na aktuálny literárnovedný výskum tvorby uvedených autorov, na historické súvislosti ich pôsobenia ako aj na reflexiu ich tvorby v iných druhoch umenia a v školskej praxi.

 

Ďalšie informácie

Program

Štvrtok 5. mája 2022

8.45 – 9.00 Registrácia účastníkov

9.00–9.20 Príhovor
prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Otvorenie konferencie
Mgr. Ivana Taranenková, PhD. (riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV)
a prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK)

9.20 – 9.35 Janko Kráľ - naďalej s nami

prof. PhDr. Ján Zambor, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Komenského

9.35 – 9.50 Andrej Sládkovič – dokumentarista národného života

PhDr. Daniela Kodajová, PhD., Historický ústav Slovenskej akadémie vied

9.50 – 10.05 Ján Francisci. Muž v pozadí

Mgr. Jana Piroščáková, PhD., Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied

10.05 – 10.20 „Vreleľúbeným a drahocteným otcom národa“ (Generácia 1822 v kultúrnej pamäti)

Mgr. Dana Hučková, CSc., Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied

DISKUSIA 10.20 – 10.35

PRESTÁVKA 10.35 – 10.45

10.45 – 11.00 Kráľov fragment Predhovor k Vojne. Reč z katakomb verzus poetika ruín

Anna Kobylińska, PhD., Varšavská univerzita

11.00 – 11.15 Básnické poviedky Janka Kráľa

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského

11.15 – 11. 30 Slovanská spolupatričnosť a slovenská identita (Dilemy Jána Palárika)

Emeritný profesor Csaba Gy. Kiss, Filozofická fakulta Univerzity Loránda Eötvösa, Budapešť

11.30–11.45 Špecifikáutvárajúcichsanárodnýchidentítvliterárnychdielachdoroku1867 (Kalinčiak a Palárik - s Jánom Chalupkom v pozadí)
PhDr. Anikó Dušíková, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského

DISKUSIA 11.45 – 12.00

OBED 12.00 – 13.30

13.30 – 13.45 Ján Kalinčiak a historické témy v literatúre

doc. Ivan Halász, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho

13.45 – 14.00 Uhorský román od Slováka. Referenčné čítanie Kalinčiakovej Reštavrácie József Demmel, PhD., Historický ústav Slovenskej akadémie vied

14.00 – 14.15 Rivali, zemania a vlasť v tvorbe Jána Kalinčiaka

Mgr. Marta Fülöpová, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského

14.15 – 14.30 Ján Kalinčiak a každodennosť v Rozpomienkach na Ondreja Sládkoviča Mgr. Eva Palkovičová, Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied

14.30 – 14.45 Naratologické sondy do porevolučných próz Jána Kalinčiaka
Mgr. Milan Kolesík, Filozofická fakulta Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
DISKUSIA 14.45 – 15.00

PRESTÁVKA 15.00 – 15.10

15.10 – 15.25 Janko Kráľ ako postava dramatického textu (Karol Horák: Apokalypsa podľa Janka /Kráľa/
Prof. PhDr. Peter Káša, CSc., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

15.25 – 15.40 O „Divnom Jankovi“ v kontexte dokumentov z pozostalosti divadelného režiséra Jána Jamnického
doc. Mgr. art. Zdenka Pašuthová, ArtD., Divadelná Fakulta Vysokej školy múzických umení

15.40 – 15.55 Ján Palárik, život, dielo, myšlienkové kontexty a inscenačná tradícia v slovenskom profesionálnom divadle
Mgr. Martin Timko, ArtD., Fakulta dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici

DISKUSIA, ZÁVER DŇA

PIATOK 6. mája 2022

9.00 – 9.15 Peter Michal Bohúň (1822 – 1879) a jeho sakrálna tvorba, stratégie a realita

doc. Mgr. Katarína Beňová, PhD., Filozofická fakulta Univerzity Komenského

9.15 – 9.30 Predmarcové obdobie v Strednej Európe

Mag. Dr. Stephan-Immanuel Teichgräber, Viedenská univerzita

9.30 – 9.45 Slováci v hlavnom meste Uhorska v období dualizmu v slovenskej a maďarskej beletrii

doc. Andor Mészáros, Történeti Intézet, Filozofická fakulta Univerzity Loránda Eötvösa, Budapešť

9.45 – 10.00 Uhor - Maďar, Slovák - Tót: problém nepreložiteľnosti (untranslatibility) v literárnych a historických textoch
István Kollai, PhD., Univerzita Corvinus, Budapešť

DISKUSIA 10.00 – 10.15

PRESTÁVKA 10.15 – 10.25

10.25 – 10.40 Variabilita Sládkovičovej Maríny

prof. PhDr. Anna Valcerová, CSc., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

10.40 – 10.55 Básnický postoj a „metóda“ v diele Andreja Sládkoviča v kontexte filozofie G. W. F. Hegela
doc. Pavol Markovič, PhD., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity
10.55 – 11.10 Andrej Sládkovič ako prekladateľ v kontexte doby

Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Komenského

11.10 – 11.25 Meditatívne tóny duchovnej poézie A. Sládkoviča

Mgr. Ľubica Blažencová, PhD., Pedagogická fakulta Univerzity Komenského

11.25 – 11.40 Osobná etika v kázňových rozvrhoch Andreja Sládkoviča

doc. PhDr. Gabriela Mihalková, PhD., Filozofická fakulta Prešovskej univerzity

DISKUSIA, ZÁVER KONFERENCIE

V prípade záujmu o účasť na konferencii Vás prosíme poslať vyplnenú prihlášku (v prílohe) do 31. októbra 2021 na adresu marta.fulopova@uniba.sk.

Prijatie príspevku Vám oznámime do 15. novembra 2021. Maximálna dĺžka trvania konferenčného príspevku: 15 minút. Príspevky budú publikované po úspešnom recenznom konaní.

Organizačný výbor konferencie:
Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. Mgr. Dana Hučková, CSc. Mgr. Marta Fülöpová, PhD.

Posledná aktualizácia: 07.09.2021 19:22

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie