Aktuálne otázky trestného práva v teórii a praxi - 7. ročník

Forma podujatia: Konferencia › S medzinárodnou účasťou
Termín konania: 19.03.2019
Miesto podujatia: Akadémia PZ v Bratislave, Sklabinská 1, Bratislava
Usporiadateľ: Katedra trestného práva Akadémie PZ v Bratislave
Odborný gestor podujatia: Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Odkaz na stránku konferencie: http://www.akademiapz.sk/akademia/katedry/katedra-trestneho-prava/vedecko-vyskumna-cinnost
Kľúčové slová: trestné právo trestné právo hmotné trestné právo procesné Trestný zákon Trestný poriadok
Rokovací jazyk: Český
Slovenský

Hlavný cieľ

Hlavným cieľom tejto už tradičnej interdisciplinárnej celoštátnej konferencie je analýza doktrinálnych, interpretačných aaplikačných problémovsúčasnej trestnoprávnej teórie a praxe. Ambíciou konferencieje vytvoriť priestor pre výmenupoznatkov zoblastí trestného práva hmotného a trestného práva procesného, ale taktiež riešenie otázok týkajúcich sa vedných disciplínsúvisiacich strestným právom. Súčasťou konferencie je tiež výmena poznatkov zriešenia vedeckovýskumných úloh vpredmetnej oblasti, ako aj rozvinutie interdisciplinárnej diskusie týkajúcej sa aktuálneho stavu trestného práva asúvisiacich odborov.

Tématické okruhy

  • aktuálne otázky aproblémy, ktoré je potrebné riešiť, aj vzhľadom na nové spôsoby a metódy páchania trestnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti
  • výmena informácií a prezentovanie problémov v zahraničných právnych úpravách
  • výmena poznatkov a informácií o súčasných vedecko-výskumných projektoch, ktoré vznikajú na úseku trestného práva ako aj súvisiacich vedných odborov

Ďalšie informácie

Ogranizačné pokyny

  • prihlášku je potrebné zaslať najneskôr do 19. 2. 2019 prostredníctvom elektronického formulára dostupného na stránke podujatia
  • výška konferenčného poplatku je 10,- €
  • termín odovzdania príspevku podľa požiadaviek na formálnu úpravu, dostupných na stránke konferencie, je zhodný s termínom konania konferencie, t. j. 19. 3. 2019 na emailovú adresu konfktp@akademiapz.sk

Posledná aktualizácia: 08.01.2019 12:58

Filter

Ste organizátorom konferencie alebo seminára a máte záujem pridať ho k nám?

Pridať podujatie