Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii

Absolvent získa teoretické a praktické poznatky v rámci odboru Cudzie jazyky a kultúry (študijný program: Anglický jazyk a kultúra v odbornej komunikácii - 1. stupeň) na zvládnutie ich použitia pri výkone povolania alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom štúdiu. Absolventom 1. stupňa sa udeľuje akademický titul "bakalár" (Bc.) (§ 55, ods. 5 Z.z. č. 131/2002).

Študijný odbor sa môže podľa Sústavy študijných odborov, vydanej rozhodnutím MŠ SR č. 2090/2002-sekr. zo dňa 16. decembra 2002 študovať v 1.stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky s možnosťou pokračovania v magisterskom štúdiu 2 roky. Znalosť anglického jazyka patrí v súčasnosti medzi priority medzinárodnej komunikácie, vzdelania, kultúry, ekonómie, technológie na celom svete. Vzhľadom na geopolitickú situáciu Slovenska ako súčasti európskeho politického, ekonomického a kultúrneho kontextu, ako aj transatlantických štruktúr sa predpokladá zvýšená potreba odborníkov v oblasti anglického jazyka a kultúry, predovšetkým v odbornej komunikácii. Štúdium anglického jazyka a kultúry v odbornej komunikácii s ťažiskom v lingvistickej príprave môže pokrývať potrebu špecializovaných odborníkov pre výskumné a dokumentačné pracoviská, vydavateľské a nakladateľské a hospodárske inštitúcie.Uplatnenie absolventov

Absolvent 1. stupňa odboru cudzie jazyky a kultúry (študijný program: anglický jazyk v odbornej komunikácii) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje povolanie alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Absolventom 1. stupňa sa udeľuje akademický titul „bakalár“ (Bc.) (§ 55, ods. 5 Z.z. č. 131/2002).

Absolvent 1. stupňa ovláda primárne rečové zručnosti na úrovni komunikatívnej dostatočnosti a to v písomnej i ústnej forme; má nadstavbové zručnosti, ako sú špecifiká a zásady prekladu, disponuje pojmovým aparátom a základnými teoretickými vedomosťami z jazykovedy a literárnej vedy. Vyznačuje sa:

-           odbornosťou v problematike interkultúrnej komunikácie (iná hodnotová orientácia, iný spôsob myslenia, interpretácie a hodnotenia kultúrne determinovaných faktov) so zameraním na také fenomény, ktoré by mohli sťažiť, alebo celkom znemožniť interkultúrnu komunikáciu,

-           odbornosťou v cudzojazyčných reáliách v konfrontácii s reáliami materskej kultúry,

-           schopnosťou identifikovať a verbalizovať kultúrne špecifiká, resp. kultúrne podmienené neverbálne správanie nositeľa cudzej kultúry,

-           schopnosťou ovládať základné informačné technológie a vedieť ich efektívne využívať v praxi.

Absolvent odboru cudzie jazyky a kultúry, študijný program: anglický jazyk v odbornej komunikácii (1. stupeň) ovláda jednotlivé jazykové roviny anglického jazyka (fonetickej a fonologickej, morfologicko-syntaktickej a lexikálnej). Ovláda základy literárnovedných a literárno-historických disciplín (teóriu literatúry, vybrané kapitoly anglickej a americkej literatúry). Osvojí si základné postupy analýzy a interpretácie prozaického, dramatického a básnického umeleckého textu. Získa vedomosti z dejín kultúry a reálií anglofónnych oblastí. Osvedčí praktické ovládanie anglického jazyka slovom aj písmom. Získa schopnosť samostatnej tvorivej aplikácie získaných poznatkov v teoretickej i praktickej rovine. Na trhu práce sa uplatní ako kultúrny osvetový pracovník v rámci nižšieho stupňa organizácie štátnej správy a samosprávy; v styku so zahraničnou klientelou         v rámci rozvoja kultúrno-ekonomických vzťahov so zahraničím.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý vykonal novú maturitnú skúšku, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch štúdia

- absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu cudzí jazyk na úrovni B2alebo B1, alebo absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1– C2podľa Spoločenského európskeho referenčného rámca.

 

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, ktorý maturoval podľa starých predpisov, budú smerodajné:

- známky z profilových predmetov v jednotlivých ročníkoch strednej školy,

- celkový výsledok maturitnej skúšky.

 

Profilové predmety: anglický jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, náuka o spoločnosti, cudzí jazyk.

Podmienky prijatia pre zahraničných študentov sú rovnaké ako pre študentov zo SR, vyžaduje sa dobrá znalosť slovenčiny.Doplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, overené kópie stredoškolských vysvedčení a maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2018/2019, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Vysvedčenie za štvrtý ročník a maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, najneskôr však do 14. júna 2019.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, sú povinní podľa vyhlášky MŠaV SR č. 207/1993 Z. z. o rovnocennosti dokladov o vzdelaní predložiť:

1. doklad o vzdelaní (a jeho overený preklad) vydaný zahraničnou strednou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.  Potvrdenie vydá príslušný Obvodný úrad - odbor školstva.

2. doklad o rovnocennosti vzdelania, ktorý vydá Obvodný úrad (Odbor školstva) na základe predložených dokladov o absolvovaní strednej školy v zahraničí (v štátoch, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní) a stanoviska o ekvivalentnosti  vzdelania, vydaného Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR, http://www.education.gov.sk, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Andrea Baranovská, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a doklad nalepí na 3. stranu prihlášky. Prihlášku je potrebné vytlačiť na formát A3. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan fakulty a nie je možné ho meniť.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, sú povinní podľa vyhlášky MŠaV SR č. 207/1993 Z. z. o rovnocennosti dokladov o vzdelaní predložiť:

1. doklad o vzdelaní (a jeho overený preklad) vydaný zahraničnou strednou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.  Potvrdenie vydá príslušný Obvodný úrad - odbor školstva.

2. doklad o rovnocennosti vzdelania, ktorý vydá Obvodný úrad (Odbor školstva) na základe predložených dokladov o absolvovaní strednej školy v zahraničí (v štátoch, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní) a stanoviska o ekvivalentnosti  vzdelania, vydaného Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR, http://www.education.gov.sk, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava. • Deň otvorených dverí

  29.01.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2018 - 30.04.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 550 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a doklad nalepí na 3. stranu prihlášky. Prihlášku je potrebné vytlačiť na formát A3.

 

Poplatok za prijímacie konanie:       40 € 

Elektronické podanie prihlášky:       35 € 

 

Prihlášku  možno podať:

a)   poštou na adresu:             Študijné oddelenie  UCM

 FF UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01   Trnava,

b)   osobne:                            v podateľni UCM v Trnave

c)   elektronicky

 

Banka:                        Štátna pokladnica
Účet:                           7000071919/8180
Variabilný symbol:    21907
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:              SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                        SPSRSKBAXXX

Školné v študijných programoch externého štúdia:

Na  základe  opatrenia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky           zo 17. júla 2017 č. 2017-4747/33569:10-15A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách, ktoré nadobudlo účinnosť  1. septembra 2017, stanovuje rektor UCM v Trnave na návrh dekanky FF UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v  externej forme štúdia nasledovne:

- Bc. študijné programy:

-    550 € ročne (štvorročné študijné programy).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 08.10.2018 08:29

Upozorniť na neaktuálne údaje