kompletná elektronická učebnica - Výtvarné aktivity v MŠ/ZŠ

Názov kurzu Výtvarné aktivity v MŠ/ZŠ
Meno univerzity Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Autor Lenka Lipárová
Renáta Pondelíková
Kľúčové slová stratégie vo výtvarnej edukácii motivácia k výtvarnej činnosti reflexívne hodnotenie výtvarných prác techniky materiály
WWW http://lms2.umb.sk/course/view.php?id=1562
Oblasť Predškolská a elementárna pedagogika
Kategória kompletná elektronická učebnica
Jazyky Slovenský
LMS Moodle
Prístup autorizovaný - Ak máte záujem o prístup do tohto kurzu kontaktujte autora
Demo verzia https://lms2.umb.sk/course/view.php?id=1562
Cieľová skupina VŠ štúdium denné
VŠ dištančné
Počet absolventov 200
Realizácia v rámci projektu
Počet tém 5
Časová náročnosť 120
Anotácia

Kurz Výtvarné aktivity v MŠ/ZŠ je určený študentom predškolskej a elementárnej pedagogiky a je zameraný na rozvíjanie poznatkov a procesov získaných v kurze Základy výtvarnej edukácie. Umožňuje študentovi variabilne voliť úlohy tak, aby sa mohol orientovať na zvolený stupeň vzdelávania (MŠ/ZŠ). Študent si úspešným absolvovaním predmetu: Osvojí si a vie aplikovať teoretické poznatky z výtvarného umenia, ktoré sa týkajú druhov, charakteristík, hraníc, presahov, vybraných autorov a možností transformácie výtvarných postupov a techník do výtvarnej výchovy. Pochopí a vie analyzovať špecifické aj spoločné prvky rôznych médií, druhy a spôsoby výtvarného vyjadrovania so zámerom využívať aktuálne zdroje inšpirácie pre vlastnú pedagogickú prácu. Vie pracovať s podnetmi ďalších druhov umenia, aj iných oblastí poznávania sveta a s ich transformáciou do didaktického procesu. Osvojí a precvičí si možnosti uplatňovania výrazových prostriedkov výtvarného umenia pri realizácii vlastných výtvarných riešení. Vie vytvoriť projekt hodiny výtvarnej výchovy. Vie stanoviť výtvarný problém zvolenej výtvarnej aktivity a reflektovať ciele v rámci hodnotenia.

Použité prvky grafické dokumenty s výpovednou hodnotou
Rok spustenia kurzu 2016

Posledná aktualizácia: 25.10.2018 12:31

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz