kompletná elektronická učebnica - Výtvarné aktivity v MŠ/ZŠ

Course name Výtvarné aktivity v MŠ/ZŠ
University name Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Author Lenka Lipárová
Renáta Pondelíková
Key words stratégie vo výtvarnej edukácii motivácia k výtvarnej činnosti reflexívne hodnotenie výtvarných prác techniky materiály
WWW http://lms2.umb.sk/course/view.php?id=1562
Area Predškolská a elementárna pedagogika
Category kompletná elektronická učebnica
Languages Slovenský
LMS Moodle
Access autorizovaný - Ak máte záujem o prístup do tohto kurzu contact the author
Demo version https://lms2.umb.sk/course/view.php?id=1562
Target group VŠ štúdium denné
VŠ dištančné
Number of graduates 200
Implementation v rámci projektu
Number of topics 5
Time needed 120
Annotation

Kurz Výtvarné aktivity v MŠ/ZŠ je určený študentom predškolskej a elementárnej pedagogiky a je zameraný na rozvíjanie poznatkov a procesov získaných v kurze Základy výtvarnej edukácie. Umožňuje študentovi variabilne voliť úlohy tak, aby sa mohol orientovať na zvolený stupeň vzdelávania (MŠ/ZŠ). Študent si úspešným absolvovaním predmetu: Osvojí si a vie aplikovať teoretické poznatky z výtvarného umenia, ktoré sa týkajú druhov, charakteristík, hraníc, presahov, vybraných autorov a možností transformácie výtvarných postupov a techník do výtvarnej výchovy. Pochopí a vie analyzovať špecifické aj spoločné prvky rôznych médií, druhy a spôsoby výtvarného vyjadrovania so zámerom využívať aktuálne zdroje inšpirácie pre vlastnú pedagogickú prácu. Vie pracovať s podnetmi ďalších druhov umenia, aj iných oblastí poznávania sveta a s ich transformáciou do didaktického procesu. Osvojí a precvičí si možnosti uplatňovania výrazových prostriedkov výtvarného umenia pri realizácii vlastných výtvarných riešení. Vie vytvoriť projekt hodiny výtvarnej výchovy. Vie stanoviť výtvarný problém zvolenej výtvarnej aktivity a reflektovať ciele v rámci hodnotenia.

Used components grafické dokumenty s výpovednou hodnotou
Year of course start 2016

Last update: 25.10.2018 12:31

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course