Zrekonštruovaný ŠD Antona Bernoláka prinesie energetickú úsporu

23.11.2023

Rekonštrukcia Študentského domova Antona Bernoláka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre je ukončená. Z peňazí z eurofondov sa podarilo znížiť energetickú náročnosť budovy až o 48 percent.

SPU bude opäť o niečo zelenšia. V duchu svojej dlhodobej koncepcie „Zelená univerzita“ zrealizovala projekt „Zníženie energetickej náročnosti objektov ŠD Antona Bernoláka“, na ktorý získala v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia nenávratný finančný príspevok z Európskej únie vo výške 2,531 milióna eur. Celkové investičné náklady na realizáciu projektu dosiahli 2,664 milióna eur.

Rozsiahla rekonštrukcia trvala od júna 2022 do septembra 2023. Vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia bolo povolené užívanie študentského domova. V týchto dňoch sa už zapĺňa študentmi.

Ako informoval prorektor SPU pre investičný rozvoj Tomáš Tóth, cieľom rekonštrukcie, ktorú realizovala spoločnosť Adifex, a. s., bolo zníženie energetickej náročnosti budovy študentského domova. „V zmysle energetického certifikátu, ktorý bol vyhotovený po skončení rekonštrukcie, bola budova zaradená z hľadiska potreby energie do kategórie A a z hľadiska spotreby primárnej energie do kategórie A1, čo ju zaraďuje k vysoko energeticky hospodárnym budovám z hľadiska potreby tepla na vykurovanie, tepelnej ochrany budov, potreby energie na prípravu teplej vody, osvetlenia. Podiel energie z obnoviteľných zdrojov činí zhruba 13 percent, rekuperácia tepla je na úrovni 84 percent a emisie CO2 v sú na úrovni 8,69 kg/m2/rok,“ uviedol Tóth.

Celkovo bolo zrealizovaných šesť opatrení na zníženie spotreby energie v budove, ktorých výsledkom je okrem iného využívanie obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny, energie a tepla. Opatrenia prinesú predpokladanú úsporu energie na vykurovanie o 56 percent, na prípravu teplej vody o 16 percent, na osvetlenie o 60 percent a pokles celkovej potreby energie o 48 percent.

V rámci rekonštrukcie boli zmodernizované stavebné objekty ubytovacieho zariadenia a stravovacieho zariadenia študentského domova. Práce zahŕňali demontáž pôvodnej prevetrávanej fasády a následnú montáž kontaktného zatepľovacieho systému s novou fasádou. Vymenili sa okná, dvere, svietidlá a vykurovacie telesá. Pribudla zelená strecha na objekte stravovacieho zariadenia, modulárna automatizačná stanica, kondenzačné rekuperačné jednotky, ako aj ďalšie technické doplnky. V ubytovacej časti boli vymenené rozvody kanalizácie a vody (stúpačky), ktoré miestami vykazovali havarijný stav. Súčasťou prác bola aj inštalácia 36 kusov slnečných kolektorov (fototermický systém) a 90 fotovoltaických strešných panelov.

 

 Rekonštrukcia ŠD Antona Bernoláka v číslach
Celkové náklady:
2,664 milióna eur

Získaný nenávratný finančný príspevok z EÚ:
2,531 milióna eur

Celková úspora energie:
48 %

Úspora energie na osvetlenie:
60 %

Úspora energie na vykurovanie:
56 %

Úspora energie na prípravu teplej vody:
16 %

Podiel energie z obnoviteľných zdrojov:
13 %

Počet fotovoltaických strešných panelov:
90

Počet slnečných kolektorov:
36

Emisie CO2:
8,69 kg/m2/rok

Rekuperácia tepla:
84 percent

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/zrekonstruovany-sd-antona-bernolaka-prinesie-energeticku-usporu