Vysokoškoláci dostali cez projekt už vyše 150 ponúk

20.02.2014

Už viac ako 150 ponúk na dlhodobé praxe ponúkli firmy vysokoškolákom v rámci národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“. Firmy tak otvárajú svoje brány už počas začínajúceho letného semestra a zároveň potvrdzujú nevyhnutnosť pozývať vysokoškolákov  do praxe ešte počas štúdia.  
„Potrebujeme nastaviť kritériá, aby boli vysoké školy viac motivované vzdelávať študentov, ktorí budú úspešní a uplatniteľní v praxi,“ konštatuje Anton Ondrej zo Slovenskej elektromechanickej asociácie za zamestnávateľov a ďalej dodáva: „Cieľom tohto projektu je viac spoznať a rozvíjať funkčné prepojenia medzi podnikmi, ktoré sú ochotné spolupracovať a vysokými školami, ktoré vzdelávajú študentov pre prax.“
Dekan Strojníckej fakulty STU Ľubomír Šooš pritom zdôrazňuje: „V súčasnosti vychovávame študentov akoby v „inkubátoroch“. Majú množstvo teoretických poznatkov, ale neexistuje dostatočné prepojenie škôl a podnikov, v ktorých by si tieto poznatky overili. Preto musíme študijné programy prispôsobovať požiadavkám reálnej praxe a v tom nám pomáha aj tento projekt.“
V súčasnosti sa študenti v rámci národného projektu prihlasujú na dlhodobé praxe, počas ktorých spracujú konkrétne odborné témy do ročníkových, diplomových alebo dizertačných prác a do prvých podnikov nastúpia už na začiatku letného semestra tohto školského roka.  Dlhodobé praxe môžu trvať maximálne 96 hodín za jeden polrok. Študenti sa však môžu zapojiť aj do krátkodobých exkurzií v podnikoch, ktoré budú prezentované počas Prezentačných dní podnikov v rámci jednotlivých vysokých škôl v priebehu marca a apríla. Na realizované praxe bude na vybraných pracoviskách vysokých škôl nadväzovať vytvorenie výučbových školiacich centier v spolupracujúcich študijných programoch a zabezpečia sa im študijné pomôcky.
Cieľom národného projektu je posilniť systémové prepojenie vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté kompetencie využiť v podnikovej praxi, s pozitívnymi dopadmi na hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov. Projekt si kladie za cieľ podporiť aj inovácie v oblasti skvalitnenia existujúcich študijných programov vysokých škôl. Súčasťou projektu je tiež cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi počas vysokoškolského štúdia. Aktivity projektu prebiehajú v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.
Viac informácií o projekte, ako aj o ponukách podnikov a témach prác, v ktorých firmy ponúkajú maximálnu súčinnosť, je uverejnených na www.vysokoskolacidopraxe.sk.