Výskumne a technicky orientované univerzity podpísali inovovanú zmluvu o Združení

03.12.2019

Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podpísali v pondelok 2. decembra 2019 v Bratislave inovovanú Zmluvu o združení výskumne a technicky orientovaných univerzít Slovenskej republiky tzv. „Združenie V7“.

Zmluva nadväzuje na doterajšie aktivity Združenia založeného 28. februára 2013 s ohľadom na nové a aktuálne  spoločenské priority SR v oblasti vedy, výskumu a inovácií. Združenie je tvorené a bude otvorené pre subjekty, ktoré disponujú špičkovou vedeckovýskumnou infraštruktúrou reprezentovanou univerzitnými vedeckými parkami a centrami excelentnosti s vytvorenými podmienkami pre rozvoj inovácií a transfer poznatkov vedeckého výskumu do praxe; majú významný podiel na publikáciách slovenských výskumníkov v časopisoch registrovaných v renomovaných databázach; poskytujú kvalitné, vedecky zamerané doktorandské štúdium a dôstojne reprezentujú slovenské vysoké školy v renomovaných rankingových agentúrach.

„Som rád, že výskumne a technicky orientované univerzity podpísali inovovanú zmluvu. Verím, že aj vďaka nej budeme pokračovať v úspešnej spolupráci vo vysokoškolskom priestore a budeme pohotovo reagovať na aktuálne celospoločensky žiadúce aktivity zo strany vedecky najvýkonnejších univerzít‘,“ uviedol rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

Členovia Združenia V7 sa dohodli na koordinácii a spoločnom postupe pri presadzovaní podpory vedy, výskumu a inovácií v slovenskom a európskom výskumnom priestore, pričom budú okrem iného:

zohľadňovať pri svojich aktivitách potreby reálneho života, rozvíjať spoluprácu  s podnikmi a inštitúciami spoločenskej praxe;
poskytovať odbornú racionálnu oporu ústredným orgánom štátnej správy, verejnej správy a ostatným autoritám pri ich rozhodovaní vo veciach podpory vedy, výskumu a inovácií;
presadzovať  férové, transparentné a vyvážené financovanie výskumu a vývoja v Slovenskej republike, ako v jej inštitucionálnej zložke, tak aj v súťaživých formách;
koordinovať svoje aktivity pri predkladaní projektov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov;
vyvíjať spoločné úsilie a vzájomne sa podporovať pri svojom sieťovaní sa s významnými vedeckými inštitúciami doma i v Európskom výskumnom priestore;
podporovať spoločné zdieľanie nadobudnutej vedeckej infraštruktúry najmä v univerzitných vedeckých parkoch a centrách excelencie;
podporovať úsilie tvorby a aktualizácie cestovnej mapy vedeckej infraštruktúry SR a mnohé ďalšie.

Zdroj: https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/vyskumne-a-technicky-orientovane-univerzity-podpisali-inovovanu-zmluvu-o-zdruzeni/