Vymenovanie dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo

15.03.2021

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling dňa 23. februára 2021 vymenoval dvoch členov výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.

Na návrh Rady vysokých škôl SR bola menovaná na druhé funkčné obdobie člena výkonnej rady prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc. Na návrh Slovenskej rektorskej konferencie bol menovaný na druhé funkčné obdobie člena výkonnej rady prof. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc. Druhé funkčné obdobie oboch menovaných členov výkonnej rady začalo 15 . marca 2021.

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) bola zriadená ako nezávislá verejno-právna inštitúcia zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Výkonná rada SAAVŠ prijíma rozhodnutia o akreditácií a rozhoduje o súlade vnútorného systému vysokej školy s akreditačnými štandardmi. Výkonná rada SAAVŠ má deväť členov. Funkčné obdobie člena výkonnej rady je šesť rokov. Po prvom vymenovaní členov výkonnej rady sa spomedzi členov výkonnej rady žrebom určili dvaja členovia, ktorých funkčné obdobie bolo dva roky a dvaja členovia, ktorých funkčné obdobie je štyri roky.

Odôvodnenie návrhu Rady vysokých škôl SR

„Navrhovaná kandidátka je medzinárodne uznávanou odborníčkou  v oblasti svojho pôsobenia a bola zvolená na základe tajného hlasovania členov predsedníctva RVŠ.“