Vedecký kvalifikačný stupeň IIa priznali Marte Harničárovej z Technickej fakulty Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

18.06.2019

Komisia Slovenskej akadémie vied pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie zamestnancov podľa príslušného zákona o výchove nových vedeckých pracovníkov a ďalšom zvyšovaní kvalifikácie vedeckých pracovníkov na návrh SPU v Nitre priznala vedecký kvalifikačný stupeň IIa  v odbore technické vedy Ing. Marte Harničárovej, PhD., z Katedry elektrotechniky, automatizácie a informatiky Technickej fakulty SPU. 

Dekrét o priznaní vedeckého kvalifikačného stupňa IIa si prevzala 17. júna z rúk rektorky SPU doc. Klaudie Halászovej. 

M. Harničárová  sa vo svojej vedeckej a odbornej činnosti zaoberá analýzou povrchov po obrábaní, identifikáciou napätostných stavov materiálov a vytváraním matematicko-fyzikálnych modelov tak v základnom, ako aj v aplikovanom výskume pre efektívne riešenie riadenia a optimalizácie technologických procesov. Predikčné výpočty majú veľký význam pre optimalizáciu voľby technologických parametrov pre obrábanie, tvárnenie a na zabezpečenie požadovanej kvality produktov. Dôvody na širšie využitie týchto modelov sú dané technickými potrebami v rôznych spôsoboch technickej exploatácie materiálov. Riešenie vzťahu deformačných parametrov povrchu k deformačným stavom jadra materiálu pri technologickom procese obrábania materiálov reaguje na aktuálny stav technickej praxe zaoberajúcej sa stanovením a kontrolou pevnostných, resp. napäťovo-deformačných parametrov konštrukčných materiálov. 

Výskumná činnosť Ing. M. Harničárovej už bola ocenená aj v priebehu jej štúdia, keď jej udelili cenu rektora Technickej univerzity v Košiciach za vedecký prínos v súťaži o najlepšiu doktorandskú prácu v rámci Týždňa vedy na Slovensku 2010 a v roku 2015 jej Poľská federácia inžinierskych asociácií udelila ocenenie za spoluprácu s Košalínskou technologickou univerzitou pri riešení výskumnej úlohy s názvom Inovatívna metóda tvarovania a merania mechanických vlastností polotovarov vo forme tyčí a plechov.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/vedeck%C3%BD-kvalifika%C4%8Dn%C3%BD-stupe%C5%88-iia-priznali-marte-harni%C4%8D%C3%A1rovej-z-tf/