Vedecká konferencia doktorandov troch fakúlt Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre zaujala aj odbornú verejnosť

12.11.2020

Pri príležitosti 17. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku sa 11. novembra uskutočnila online vedecká konferencia doktorandov Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulty biotechnológie a potravinárstva a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva.

Záštitu nad podujatím prevzali dekani všetkých troch fakúlt: doc. Ing. Petra Ondrišík, PhD., prof. Ing. Norbert Lukáč, PhD.a a prof. Ing. Dušan Igaz, PhD.

Program bol rozdelený do ôsmich tematických okruhov: aplikovaná a molekulárna biológia; biotechnológia; výživa; multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie, krajinná architektúra a rozvoj vidieka; rastlinná produkcia; technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu;  živočíšna produkcia; a technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu.

Na konferenciu sa zaregistrovalo 82 doktorandov, z toho 13 zahraničných (z Českej republiky, Maďarska, Ruska a Uzbekistanu) a 69 domácich (z UMB v Banskej Bystrici, z ústavov SAV v Bratislave, Nitre a Košiciach a z SPU v Nitre - 25 FAPZ, 18 FBP, 14 FZKI, 1 FEM).

Účastníkov privítala prodekanka FBP prof. Ing. A. Kolesárová, PhD., a zástupca študentov, doktorand FBP Ing. Marko Halo. Dekan FAPZ, doc. Peter Ondrišík vo svojom vystúpení  ocenil ochotu doktorandov publikovať svoje vedecké príspevky nielen v zborníku z konferencie, ale aj vo vedeckých časopisoch. Domácim aj zahraničným účastníkom poprial úspešný priebeh konferencie a nadviazanie nových priateľstiev, aj napriek virtuálnej forme konferencie.

V siedmich paralelných sekciách, v ktorých doktorandi prezentovali výsledky svojej vedeckej práce.

Verejná online Vedecká konferencia doktorandov svojimi témami zaujala aj odbornú verejnosť. Svedčí o tom aj počet prihlásených, ktorý presiahol viac ako 100 účastníkov.

Predsedovia sekcií hodnotili priebeh rokovania, úroveň vedeckých príspevkov a pripravenosť doktorandov veľmi pozitívne. Na základe ich návrhov udelil dekan FZKI, prof. Dušan Igaz  počas slávnostného vyhodnotenia Čestné uznania za najlepšiu prezentáciu výsledkov vedeckej práce nasledovným doktorandom:

1. sekcia: Živočíšna produkcia a technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín živočíšneho pôvodu: Adrienn Tóth: Development of egg white based products with pre- and probiotic effects (Szent István Egyetem, Budapešť, Maďarsko

2.1 sekcia: Rastlinná produkcia a technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu: Renata Cinkocki: Effect of plant growth promoting Streptomyces on the growth of oilseed rape (Brassica napus L.) in vivo (Katedra mikrobiológie, FBP, SPU v Nitre)

2.2 sekcia: rastlinná produkcia a technológia, kvalita a bezpečnosť surovín a potravín rastlinného pôvodu: Ivona Jančo: Arsenic, cadmium and mercury in Macrolepiota procera (Scop.) Singer (Katedra chémie, FBP, SPU v Nitra)

3. sekcia: Aplikovaná a molekulárna biológia: Michal Ďuračka: Staphylococcus-induced bacteriospermia and its effects on bovine spermatozoa (Katedra fyziológie živočíchov, FBP, SPU v Nitre)

4.1 sekcia: Multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie, krajinná architektúra a rozvoj vidieka: John Kingsley: Application of predictive mapping on the modelling of soil particle size distribution A case study of the tropical rainforest region of south-eastern Nigeria (Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha, Česká republika)

4.2 sekcia: Multifunkčné poľnohospodárstvo, životné prostredie, krajinná architektúra a rozvoj vidieka: Petra Pipíšková: Identification and proposal of measures in localities endangered by water erosion - Horná Nitra agricultural cooperative case study (Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, FZKI, SPU v Nitre)

5. sekcia: Výživa a biotechnológie: Simona Baldovská: The impact of Lonicera caerulea berry extract on human ovarian cells in vitro (Katedra fyziológie živočíchov, FBP, SPU v Nitre)

Prezentované práce boli publikované formou rozšíreného abstraktu v zborníku, ktorý je dostupný na webovej stránke konferencie https://vkd.uniag.sk/home alebo vo forme vedeckých príspevkov, ktoré budú publikované v Journal of Central European Agriculture, The Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, Potravinárstvo, Archives of Ecotoxicology, Acta Horticulturae et Regiotecturae alebo Acta Fytotechnica et Zootechnica.

Veríme, že táto historicky prvá online forma vedeckej konferencie  priniesla všetkým účastníkom nielen nové skúsenosti, poznatky, vedomosti, ale aj kontakty a zaujímavé nápady. V mene organizačného a vedeckého výboru konferencie ďakujeme všetkým za výbornú spoluprácu, oceneným gratulujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

Zdroj: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/vedecka-konferencia-doktorandov-troch-fakult-spu-zaujala-aj-odbornu-verejnost/