Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre je riešiteľom HORIZON 2020

02.09.2019

Horizon 2020 predstavuje najväčší výskumný a inovačný program EÚ. V rámci výzvy H2020-SC6-TRANSFORMATIONS-2018-2019-2020 (Socioeconomic and cultural transformations in the context of the fourth industrial revolution) je jedným zo subjektov, ktorý aktuálne získal grant z tohto programu, konzorcium 15-tich univerzít z Česka, Estónska, Grécka, Holandska, Izraela, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rakúska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Spojeného kráľovstva, Španielska, Talianska pod vedením Mendelovej univerzity v Brne. Súčasťou tohto konzorcia je aj UKF.

Cieľom projektu SPOT (Social and innovative Platform On cultural Tourism and its potential towards deepening Europeanisation) bude v období 1. januára 2020 – 31. decembra 2022 na báze kultúrneho cestovného ruchu vyvinúť nový prístup k jeho porozumeniu a prostredníctvom neho podporovať rozvoj znevýhodnených oblastí. Kultúrny cestovný ruch sa totiž mení – popri existencii jeho tradičných foriem (napr. vlastivedný, festivalový, kulinársky) sa aktívne skúma a spoluvytvára jeho účastníkmi napr. prostredníctvom veľmi populárnych tematických trás (vínnych či pútnických). Tieto trendy poskytujú príležitosti na oživenie rozvoja aj vidieckych oblastí a zároveň chránia a zviditeľňujú miestnu kultúru a krajinu. Projekt, spájajúci akademickú a aplikačnú prax, aj prostredníctvom prípadových štúdií z každej krajiny pomôže identifikovať témy a oblasti, v ktorých môžu intervencie na miestnej, regionálnej, národnej a európskej úrovni pomôcť pri dosahovaní udržateľného rozvoja a ponúkne konkrétne riešenia.
Do projektu sú z UKF zapojení štyria vedecko-pedagogickí pracovníci z Fakulty prírodných vied (RNDr. H. Kramáreková, PhD. – vedúca projektu, prof. RNDr. F. Petrovič, PhD., doc. RNDr. A. Krogmann, PhD., RNDr. L. Šolcová, PhD.) a jeden z Filozofickej fakulty (prof. PhDr. P. Ivanič, PhD.). Objem získaných finančných prostriedkov pre UKF predstavuje takmer 112 500 eur. Realizácia tohto projektu tak predstavuje nielen úspech akademickej komunikácie a akceptáciu vedeckých výsledkov UKF, ale otvára aj priestor pre ďalšie možnosti vzájomnej spolupráce.
Text: RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., FPV – Katedra geografie a regionálneho rozvoja

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/3261-ukf-je-riesitelom-horizon-2020