UNINFOS 2019 (Tlačová správa)

14.11.2019

Pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR Martiny Lubyovej a rektorky Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD. sa v Kongresovom centre SPU v Nitre v dňoch 6. - 8. novembra 2019 konal už 25. ročník konferencie UNINFOS.
Hlavná téma konferencie bola Univerzita budúcnosti.
V rámci hlavnej témy sa prezentovali aj ďalšie kľúčové otázky týkajúce sa vysokých škôl, a to najmä najnovšie vývojové trendy v oblasti IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ, informačná bezpečnosť, inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe.
Štatistické informácie:
Celkom bolo prihlásených 158 účastníkov, konferencie sa zúčastnilo 139 účastníkov. Niekoľko zamestnancov i študentov SPU v Nitre si prišlo pozrieť iba vybrané prednášky, preto nie sú zahrnutí v celkových počtoch.
Z celkového počtu zúčastnených zástupcov 21 vysokých škôl (19 zo SR, 2 z ČR) bolo zo slovenských vysokých škôl prítomných 96 účastníkov, z českých vysokých škôl boli prítomní 3 účastníci. Slovenské firmy zastupovalo 25 účastníkov z 11 firiem, z českých 3 firiem bolo 5 účastníkov, z 2 firiem česko-slovenských boli 3 účastníci. Zo štátnej exekutívy bolo 6 prítomných účastníkov. Zaregistrovaní a zúčastnení boli 2 študenti, ktorí so svojimi výsledkami riešenia projektu aj vystúpili.
Na workshopoch vystúpilo spolu 8 zamestnancov dvoch firiem.
Počet prihlásených vystúpení bolo 32, reálne bolo odprezentovaných 30 vystúpení, z toho 9 vystúpení firiem. V zborníku abstraktov je zverejnených 31 z 32 zaslaných abstraktov.
Konferencia bola zaujímavá už hlavnou témou: Univerzita budúcnosti, ale aj tým, že konferencia má svoju históriu – bol to už 25. ročník. Konferenciu organizuje vždy iná vysoká škola a je určená najmä záujemcom o informačné technológie, ale nielen im, nakoľko súčasná téma je veľmi široká, týka sa názorov na budúcnosť univerzity z rôznych uhlov - spôsob výučby, ekonomika, manažment, vybavenie univerzity, IKT, bezpečnosť, veda a výskum, ....
6. 11. 2019 v rámci predkonferenčného dňa sa realizovali 2 workshopy podporujúcich firiem EUNIS-SK, a to firmy Microsoft s názvom „Univerzita budúcnosti? Vieme ako na to.“ a popoludní firmy Oracle, ktorá predstavila nový pohľad na fungovanie IT, budúcnosť digitálnej transformácie, Oracle Cloud a Oracle Academy.
Po ukončení workshopu firmy Oracle sa záujemcovia o sprievodné akcie rozdelili na 2 časti. Jedna časť navštívila Múzeum medoviny, druhá sa prešla areálom SPU a na Fakulte ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre, v budove pavilónu S, si prehliadla najnovšie počítačové cvičebne AS-02 a AS-06 a navštívila Laboratórium marketingových štúdií.
K hlavnej téme konferencie Univerzita budúcnosti prebehla o 17.h panelová diskusia, kde panelistami boli významní funkcionári vysokých škôl, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu a Slovenskej akadémie vied. Diskutovalo sa o budúcnosti ekonomického informačného systému používaného na väčšine vysokých škôl (VŠ), o cloudových riešeniach, vybavenosti VŠ a o mnohých ďalších
otázkach. Panelisti vyjadrili svoj názor na to, aká by univerzita budúcnosti mala byť. Záznam je zverejnený na webe konferencie.
Po krátkej prestávke v zmysle Plánu činnosti združenia EUNIS-SK pokračovali členovia Výkonného výboru združenia EUNIS-SK rokovaním na svojom zasadnutí.
7. 11. 2019 otvorila konferenciu doc. Ing. Klaudia Halászová, rektorka SPU v Nitre, ktorá vo svojom vystúpení okrem iného privítala účastníkov konferencie na pôde SPU v Nitre. Členmi predsedníctva prvej časti konferencie bol aj prodekan FEM SPU v Nitre doc. Ing. Patrik Rovný, PhD., prorektor Univerzity Komenského doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD., predseda Predstavenstva združenia SANET prof. Ing. Pavol Horváth, PhD., viceprezident združenia EUNIS-SK Ing. Jozef Koricina a prezidentka združenia EUNIS-SK RNDr. Darina Tóthová, PhD., ktorá otvorenie uvádzala.
V úvode konferencie odzneli dva príspevky lídrov konferencie: doc. RNDr. Daniel Olejár, PhD. predstavil úskalia najnovšej koncepcie rozvoja informatiky a digitalizácie v rezorte školstva do roku 2030 z pohľadu odborníka, ktorý má veľké skúsenosti s pôsobením v akademickom prostredí a zároveň sa podieľa na tvorbe mnohých strategických materiálov v oblasti informatizácie a najmä informačnej bezpečnosti. Prof. Ing. Pavol Horváth, CSc., predseda Predstavenstva združenia SANET, predstavil aktuálny stav akademickej siete SANET a perspektívy jej rozvoja pri zachovaní súčasného modelu financovania zo strany MŠVVaŠ SR. V ďalšom programe vystúpili zástupcovia firemného sektora: Marek Molnár a Marek Kajtor zo spoločnosti sféra, a.s., predstavili portfólio produktov z oblasti virtuálnej reality a tromi názornými ukážkami zaujali auditórium o veľkom prínose virtuálnej reality v zaučovaní zamestnancov v priemyselných podnikoch a tiež predstavili jej možnosti využitia v školskom prostredí. Zástupcovia spoločnosti Microsoft predstavili v spolupráci s Mgr. Petrom Kopáčom z Univerzity Komenského v Bratislave (UK) úspešnú implementáciu Microsoft Teams na UK v Bratislave a predstavili program Microsoft Learn, ktorý je zdarma dostupný vo forme e-learningových kurzov. Popoludňajší program pokračoval ďalšími prezentáciami firemných spoločností: zástupcovia spoločnosti prezentovali možnosti analytického kontrolingového nástroja Microsoft Power BI a prezentovali svoje skúsenosti s migráciami do cloudových riešení, ako i použitie virtuálnej reality vo výučbe. Zástupca spoločnosti Oracle Slovensko s.r.o. Ing. Andrej Valach predstavil efektívne nástroje na správu databáz Oracle, možnosti cloudových riešení. Vedúci vývojového tímu AiS2 RNDr. Radovan Engel, PhD. prezentoval praktické využitie nástrojov Oracle na vytváranie výstupov z dátového skladu systému AiS2.
Popoludní v druhom bloku vystúpil pán Mgr. Július Selecký, PhD. zo spoločnosti ESET, kde predstavil možné kybernetické hrozby napadnutia používaných systémov a možnosti obrany. Zástupca z Masarykovej univerzity pán Mgr. Pavel Budík predstavil možnosť zjednotenia webových stránok na univerzite použitím jednej technológie na všetky používané webové stránky. Ďalej vystúpil zástupca firmy IBM pán Martin Martinkovič, ktorý predstavil iniciatívu spoločnosti, kde hľadajú nové cesty, ako môžu ľuďom pomôcť získať nové zručnosti a zvýšiť tak konkurencieschopnosť na globálnom trhu. Poslednými prezentujúcimi v štvrtkovom programe boli Petra Kopáčová a Tomáš Matúš, predstavili historický vývoj a riešenie správy aktuálnych kontaktných informácií učiteľov, doktorandov a iných zamestnancov.
Zástupcovia vysokých škôl v združení EUNIS-SK, podporujúci členovia a individuálni členovia, ako i hostia, pokračovali o 17.h zasadnutím Valného zhromaždenia združenia, ktoré bolo po pol hodine prerušené pozvanou prednáškou pána Dr. Ing. Petra Kucera, MBA, riaditeľa cloudovej kancelárie na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu. Pán Kucer podal rozsiahlejšie informácie o vládnom cloude. Pozvanie p. Kucera vyplynulo z návrhu p. Baláža, generálneho riaditeľa sekcie informatiky a správy rezortných dát vybudovať v rámci vládneho cloudu Akademický cloud. Následný prieskum na vysokých školách ukázal záujem vysokých škôl o túto problematiku, preto prednáška p. Kucera
účastníkov Valného zhromaždenia zaujala. Po jeho vystúpení pokračovalo rokovanie Valného zhromaždenia až do 19. hod., kedy súbor Zobor z SPU v Nitre otvoril svojím úspešným vystúpením spoločenský večer plný zaujímavých stretnutí, rozhovorov s prítomnými zástupcami firiem, ale i rozhovorov kolegov a priateľov z iných vysokých škôl.
8. 11. 2019 otvoril rokovanie konferencie Ing. Siláči z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici prezentáciou stavu zavádzania Slovenskej akademickej federácie identít – safeID, ktorej cieľom je používanie zdieľaných služieb jej členmi v rámci celej federácie a zároveň boli predvedené ukážky využitia a boli poskytnuté aj praktické informácie pre záujemcov o členstvo. Druhý príspevok doc. Ing. Milana Šujanského, CSc. z Technickej univerzity v Košiciach informoval o zaujímavej aktivite Extrapolácie – história a budúcnosť IT na Slovensku, výstavu pre odbornú a laickú verejnosť o histórii informatiky na Slovensku od roku 1956 dodnes s ukážkami historických zariadení vyrábaných a vyvinutých na Slovensku. Výstava je v tomto roku zriadená v priestoroch Slovenského technického múzea v Košiciach a prináša až prekvapujúce informácie o úrovni výpočtovej techniky na Slovensku. Podnetnú prezentáciu o využití virtuálnej reality v pedagogickej praxi predniesol Ing. Marián Hosťovecký, PhD. z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Podal prehľadné informácie o zariadeniach a aplikáciách doplnené vlastnými praktickými skúsenosťami a odporúčaniami pre začínajúcich pedagógov s virtuálnou realitou. Podnetný bol aj príspevok Ing. Jána Petríka, z Univerzity Komenského v Bratislave o historických študijných údajoch z obdobia začiatkov digitálneho spracovania a zamyslenie sa nad ich dôležitosťou, spôsobom spracovania v jednotnom formáte, ich archiváciou a možnostiach využitia v budúcnosti. Ďalej vystúpil Miroslav Knapovský vystupujúci za firmy LOGmanager a Microcomp-Computersystém, s.r.o. s prezentáciu zariadení LOGmanager pre zber a spracovanie strojových dát – logov a ich využitia pre bezpečnosť IT. Počas prestávok a po ukončení konferencie boli k dispozícii zariadenia Hewlett Packard pre virtuálnu realitu, ktorú prezentoval Jakub Zamazal, HP Inc.
Popoludní konferencia pokračovala rokovaním 2 paralelných sekcií. V sekcii Vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ z plánovaných 7 príspevkov odznelo 6. 5 príspevkov bolo v réžii Univerzity Komenského v Bratislave. Všetci autori sú pracovníkmi Centra informačných technológií a vo svojich príspevkoch prezentovali úlohy a projekty, ktoré realizovali v nedávnej minulosti (Elektronická evidencia zmlúv, Systém na správu podujatí, Elektronizácia rozubytovacieho procesu, Prezenčné elektronické hlasovanie), súvisia s vnútornými potrebami Univerzity Komenského a môžu byť inšpiratívne aj pre ďalšie vysoké školy. Všeobecnejší záber s možným presahom aj na iné školy mal príspevok autorov Kopáč-Štrba „Katalóg služieb IKT na UK“. Veľmi zaujímavé praktické informácie podali zástupcovia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v príspevku „Skúsenosti s využívaním tenkých klientov“. Sekcia Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe mala 6 prihlásených príspevkov, z ktorých odzneli 4. Ing. Peter Malacký zo Žilinskej univerzity v Žiline prezentoval problematiku rozvrhovania činností na univerzite. Problém spočíva v budovaní týždenného cyklického rozvrhu činností v kombinácii ďalších cyklických rozvrhov, resp. rozvrhov definovaných konkrétnym dátumom (aj s opakovaným prideľovaním) v kombinácii s premenlivou dĺžkou blokov. Mgr. M. A. Katarína Pišútová konštatovala, že „elearning server“ na Univerzite Komenského bol prevažne používaný na distribúciu materiálov, testy, či zbieranie zadaní od študentov, nie ako nástroj na učenie. V rámci rozvojového projektu Vzdelávanie pre informačnú spoločnosť 002UK-2-1/2018 sa na UK túto skutočnosť pokúšajú zmeniť. V prezentácii p. Pišútová priblížila postup, prípravy a aktivity na UK spojené s touto snahou. Páni Bc. Dominik Ján Uhrín a Bc. Jozef Stankovič zo Žilinskej univerzity v Žiline predstavili výsledky projektu zameraného na skúšací informačný
systém, ktorého cieľom je vytvorenie informačného systému s interaktívnym riadením výučby a testovania nielen teoretických IT znalostí. Systém je implementovaný ako web pre výučbu predmetov so zameraním na databázové systémy. Obsahuje modul na interaktívny prístup k databáze Oracle s použitím entity framework-u a ASP.NET.
Stratégie v celoživotnom vzdelávaní v oblasti rastlinného dizajnu predstavili Ing. Viera Šajbidorová, PhD. a Ing. Dagmar Hillová, PhD. projekt Interaktívna experimentálna záhrada na FZKI SPU v Nitre je fungujúcim modelom uplatnenia inovatívnych princípov v procese vzdelávania v univerzitnom prostredí. Originálna vzdelávacia platforma vytvára príležitosť pre celé spektrum experimentálnych aktivít v oblasti použitia bylín v urbanizovanom prostredí, ktoré sú priamo transformované do inovatívneho obsahu predmetov, záverečných prác a vzdelávacích kurzov.
Po ukončení diskusie v rámci tejto sekcie sa zúčastnení premiestnili opäť do Kongresovej sály, kde si vypočuli posledné vystúpenia prvej paralelnej sekcie. Na záver konferencie prezidentka združenia EUNIS-SK poďakovala všetkým vysokým školám, ktoré od roku 1995 organizovali konferencie UNINFOS a odovzdala ich zástupcom ďakovné listy na meno hlavného organizačného garanta konferencie.
Potom sa losovali ceny, ktoré do tomboly venovali niektoré partnerské spoločnosti a organizačná garantka konferencie predniesla štatistický prehľad o účasti na konferencii, poďakovala všetkým prítomným za aktívnu účasť, ako i zúčastneným spoločnostiam za aktívne partnerstvo konferencie.
Z priebehu konferencie, diskusie, kuloárnych rozhovorov vyplynulo, že konferencie UNINFOS má zmysel realizovať aj v budúcnosti. Konferencia 2020 bola plánovaná na UJS v Komárne, definitívne rozhodnutie o prijatí tejto významnej úlohy závisí od vedenia univerzity.
Archív vystúpení, videozáznam Televízie Nitrička a fotogaléria sú dostupné z webu konferencie UNINFOS 2019.
Na základe informácií organizačného výboru konferencie, predsedajúcich jednotlivých častí a sekcií konferencie (RNDr. D. Tothová, PhD., Ing. Jozef Koricina, Ing. Jozef Kšiňan, RNDr. Peter Škrovina, Ing. Ján Petrík, Ing. Ľubica Šemeláková, Mgr. Radka Grňová) spracovala RNDr. Darina Tóthová, PhD., organizačný garant konferencie.
Fotodokumentácia a web podujatia: Ing. Tomáš Poláčik, CIT FEM SPU v Nitre

Zdroj: https://www.eunis.sk/tlacove-spravy