Stredoškoláci pod vedením odborníkov z UK získali zlato a bronz

18.05.2018

Medzinárodná súťaž European Union Science Olympiad EUSO 2018 pre študentov vo veku do 16 rokov zameraná na prírodné vedy – fyziku, chémiu a biológiu – sa uskutočnila v dňoch 28. 4. – 5. 5. 2018 v hlavnom meste Slovinska Ľubľane. Súťažné úlohy sú komplexne zamerané na uvedené oblasti a majú prevažne experimentálny charakter.

Delegáciu Slovenska na súťaži viedla doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD., z Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty UK, ktorá je aj národnou koordinátorkou tejto súťaže za Slovenskú republiku. Okrem nej sa ako mentori súťažných úloh zúčastnili aj RNDr. Erik Szabo, PhD., (za chémiu) z PriF UK a RNDr. Ľubomír Mucha (za fyziku) z Regionálneho centra mládeže v Košiciach.

Výber študentov sa uskutočnil na základe hodnotenia ich úspešnosti v jednotlivých predmetových olympiádach (z biológie, chémie a fyziky). Tento rok Slovensko reprezentovali dva tímy v zložení:

Tím A:

  • Oliver Sporka (Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Bratislava) za biológiu,
  • Samuel Novák (Gymnázium, Poštová 9, Košice) za chémiu,
  • Adam Chalúpek (Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava) za fyziku,

Tím B:

  • Alica Ištoková (Gymnázium Vojtecha Mihálika, Sereď) za biológiu,
  • Tomáš Štefanov (Gymnázium Viliama Paulínyho Tótha, Martin) za chémiu,
  • Ronald Doboš (Gymnázium, Poštová 9, Košice) za fyziku.

Tímy súťažili počas dvoch dní, keď v obmedzenom čase (2 x 4 hod.) mali čo najlepšie vyriešiť zadaný komplexný problém. Obe súťažné úlohy boli tematicky zamerané na vinice a víno, ktoré je pre Slovinsko typickým artiklom. Fyzici v prvý deň pomocou fotometra merali transmitanciu, ako aj absorbanciu priložených vzoriek. Na základe svojich meraní určovali, z ktorých vinárskych oblastí Slovinska dané vzorky vín pochádzajú. Úlohou chemikov bola analýza rastlinných pigmentov zo vzorky zelených listov. Extrakt farbív sa rozdelil na jednotlivé zložky pomocou tenkovrstvovej chromatografie. Zo stacionárnej fázy sa následne izolovali dve z farbív, ktoré sa analyzovali spektrofotometricky. Biológovia sledovali aktivitu enzýmu polyfenol oxidáza, ktorý zodpovedá za hnedé sfarbenie poškodeného ovocia.

Druhy súťažný deň chemici stanovovali titrovateľnú kyslosť vzorky vína. Pre stanovenie sa použila pH-metrická titrácia a titračné krivky sa vyhodnocovali numerickým derivovaním. Súčasťou experimentu bola aj kalibrácia pH-metra a štandardizácia titračného činidla. Fyzici merali viskózne vlastnosti priložených vzoriek vína. Skúmali, aký vplyv na viskózne vlastnosti má cukornatosť vzorky a aj teplota vzorky. V ďalšej úlohe vyšetrovali povrchové napätie priložených vzoriek a aký vplyv má obsah alkoholu na ich povrchové napätie. Biológovia určovali vzorky hmyzu z vinohradov a identifikovali invázny druh Drosophila suzukii. Robili tiež genetickú analýzu v potomstve vínnych mušiek Drosophila melanogaster, ktoré sa vyskytujú na miestach, kde kvasí ovocie.

Vlastné merania boli náročné na praktické skúsenosti a zručnosti a najmä na čas a vhodnú organizáciu práce.

Z výsledkov práce družstiev je zrejmé, že zloženie bolo vyvážené a že členovia družstiev patria k špičke talentov v danej vekovej kategórii v uvedených predmetoch na Slovensku. Študenti preukázali mimoriadnu zručnosť, získanú najmä prípravou na predmetové olympiády, a svojimi vedomosťami patrili medzi najlepších študentov, čo sa aj prejavilo na celkovom umiestnení.

Na súťaži EUSO 2018 sa zúčastnilo 25 krajín (52 súťažných družstiev - domáca krajina využila možnosť nominovať 4 družstvá). V silnej konkurencii získal jeden tím Slovenska zlaté medaily a jeden tím bronzové medaily. Absolútnym víťazom súťaže sa stalo súťažné družstvo z Českej republiky.

Zdroj: https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/univerzita-komenskeho/article/stredoskolaci-pod-vedenim-odbornikov-z-uk-ziskali-zlato-a-bronz/