Spolupráca Fakulta prírodných vied UKF v Nitre s Jaguar Land Rover pokračuje

13.11.2020

Fakulta prírodných vied UKF v Nitre realizuje od roku 2019 biomonitoring vybraných skupín bioty v areáli spoločnosti JLR Slovakia, s. r. o. Biomonitoring je príkladom dobrej spolupráce automobilky s odborníkmi z prostredia univerzít.
Projekt, realizovaný na základe zmluvy o vzájomnej spolupráci ZML-2019/1-437:191006, je zameraný na monitoring vybraných skupín živočíchov a rastlín, ktoré indikujú aktuálnu kvalitu ekosystému, ktorý bol pozmenený výstavbou areálu závodu na výrobu automobilov. V rámci prvotných etáp projektu sa monitoring sústreďuje na retenčné a vsakovacie nádrže areálu automobilky. V rámci tohto projektu sú už k dispozícii prvé relevantné a vedecky podložené výsledky, ktoré možno zhrnúť do nasledujúcich bodov:

v rámci biomonitoringu sa potvrdili, resp. zistili, aj vzácne druhy živočíchov, čo reprezentuje postupné obnovenie biodiverzity a nových vhodných stanovíšť v silne antropogénne zasiahnutom území – t. j. je možné pozorovať obnovu ekosystémov v priemyselnom areáli závodu Jaguar Land Rover,
retenčné nádrže sa preukázali ako vhodný ekosystémový prvok v priemyselnom areáli, t. j. okrem vodozádržných opatrení majú aj funkcie habitatov, čo následne podporuje aj ostatné druhy živočíchov v trofickom reťazci; predstavujú ostrovy zelene, v ktorých rastú kvitnúce rastliny (potrava pre hmyz a bylinožravce), tvoria úkryt a prostredie pre hniezdenie živočíchov (rast biodiverzity), sú to vhodné napájadlá a zimoviská (pôdne bezstavovce, obojživelníky, slimáky, červy a i.),
zatiaľ sa výkonom biomonitoringu preukazuje jeho opodstatnenosť a súčasne je potrebné dlhodobo vykonávať biomonitoring ako súčasť celkového monitorovania vplyvu automobilky na životné prostredie,
ukazuje sa, že po výstavbe, resp. realizácii, automobilových závodov, ktoré sú projekčne navrhnuté a vyhotovené v súlade so základnými environmentálnymi princípmi (pričom obsahujú aj tzv. ekologické jednotky), je možná čiastočná obnova pôvodných alebo tvorba nových ekosystémov v rámci týchto areálov.

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4352-spolupraca-fpv-s-jaguar-land-rover-pokracuje