Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre navštívil minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan

24.08.2021

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan navštívil 23. augusta Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. S rektorkou Klaudiou Halászovou a ďalšími zástupcami univerzity diskutoval o súčasnom postavení SPU v celoslovenskom meradle, ako aj o pripravovaných zmenách v koncepcii agropolitiky a nastavení efektívnej vzájomnej spolupráce s univerzitou a výskumnou základňou.

Na stretnutí sa zúčastnil aj generálny riaditeľ sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Ján Baršváry, generálny riaditeľ Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho Ján Berceli, riaditeľ Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra Martin Polovka a riaditeľka Odboru manažmentu projektov a vonkajších vzťahov NPPC Dana Peškovičová.

Spoločnú diskusiu uviedla rektorka SPU Klaudia Halászová, ktorá na začiatku stručne predstavila univerzitu a jej priority rozvoja na nasledujúce obdobie, priblížila zameranie a potenciál vybraných pracovísk, najmä Výskumného centra AgroBioTech ako  „infraštruktúrneho železa univerzity, na ktorom by sa malo stavať“. Zároveň otvorila aktuálne témy, ktorými sa SPU zaoberá a považuje za dôležité aj z pohľadu rozvoja vysokého školstva a fungovania poľnohospodárstva na Slovensku. Rektorka vyzdvihla skutočnosť, že SPU je svojím zameraním jedinečnou verejnou vysokou školou na Slovensku a nastávajúci akademický rok sa bude niesť v znamení príprav 70. výročia vzniku univerzity.

„SPU v Nitre musí byť súčasťou diskusií, tvorby vízií, modelovania, koncepcií, prognózovania a analýz rozvoja agrosektora. Ponúka množstvo tém, výziev, ktoré budeme spoločne konzultovať. Verím, že aj v aktívnej diskusii a spolupráci s odborníkmi univerzity bude správne nastavená stratégia rozvoja poľnohospodárstva do roku 2035,“ uviedol minister Samuel Vlčan. Podľa jeho slov, poľnohospodársky sektor je dnes málo výkonný, ale teraz má šancu na rozvoj. „Mojou prioritou je pozdvihnúť úroveň celého agropotravinárskeho sektora, snahou bude, aby vedeckovýskumná základňa bola viac previazaná s podnikateľským sektorom, s aplikačnou praxou.“ Minister zdôraznil, že dôležité je otvoriť myseľ zmenám. „Treba spojiť vedecký ekosystém – vzdelávanie, veda, výskum, inovácie, prax – ohľadne poľnohospodárstva. Je to výzva na dlhodobý strategický výskum, previazanie medzi univerzitou a výskumnými ústavmi.“

Pokiaľ ide previazanie, tzv. funkčnú symbiózu vedeckovýskumných aktivít univerzity s výskumnými ústavmi, všetci zúčastnení sa zhodli, že čas na fragmentované riešenia uplynul.

„So Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou už dnes fungujeme komplementárne, vo vzájomnej synergii. Odborníci SPU sú napríklad zapojení aj do prípravy dokumentu Vízia spoločných postupov pre rozvoj poľnohospodárstva odo roku 2035, ktorý bol pod gesciou NPPC pripravený prierezovo celou poľnohospodárskou, agropotravinárskou a agrolesníckou praxou. Avšak v zmysle posilnenia existujúcej spolupráce a hľadania nových výziev a možností pre zefektívnenie činnosti oboch inštitúcií a pre posilnenie spolupráce pre rozvoj rezortu budeme hľadať ďalšie možnosti zefektívnenia činnosti na oboch stranách,“ vyjadril sa riaditeľ NPPC Martin Polovka.

V rámci spoločnej diskusie sa prítomní dotkli viacerých aktuálnych otázok a problémov, napr.  otázky marketingu v oblasti poľnohospodárstva, nastavenia stredného odborného školstva, vzdelávania najmenších, detí, ktoré treba viesť k udržateľnému a zdravému životnému štýlu, ale napríklad aj takej témy, ako viesť ľudí k tomu, aby sa naučili projektovo riadiť zmeny a i.

Na záver minister navrhol, aby bolo pripravené a následne podpísané memorandum o spolupráci medzi SPU v Nitre a rezortom pôdohospodárstva.

Zdroj: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/spu-v-nitre-navstivil-minister-podohospodarstva-samuel-vlcan/