Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre patrí k zakladajúcim členom Pro Nutri-Score Aliancie. Podporuje povinné zavedenie nutričného označovania výrobkov

21.03.2021

Na základe dobrej spolupráce s praxou, ktorá sa v nedávnom období prejavila realizovaním výskumu preferencií a vnímania nutričných informácií na obaloch výrobkov pre spoločnosť Kaufland, sa rozvinula iniciatíva zapojenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre do novovznikajúcej Pro Nutri-Score Aliancie.

Do iniciatívy sa zapojili zamestnanci Fakulty ekonomiky a manažmentu a Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, ktorí sa podieľali na realizovaní uvedeného výskumu. Výsledkom prvého online stretnutia tejto neformálnej skupiny, ktoré sa uskutočnilo 18. februára, bolo vytvorenie spoločného memoranda.

„Svetová zdravotnícka organizácia považuje obezitu za epidémiu 21. storočia a jedno z najzávažnejších chronických ochorení,“ uvádza sa v memorande. „Podieľa sa na vzniku nádorových ochorení, ale aj na vzniku srdcovo – cievnych ochorení, hypertenzie, diabetes mellitus II a ďalších závažných ochorení. V neposlednom rade s tým súvisia i značné priame a nepriame náklady, ktoré významnou mierou zaťažujú zdravotnícky a sociálny systém. Dnes už nik nespochybňuje, že zdravá životospráva zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní verejného zdravia a dobrej kondície spoločnosti. Z tohto dôvodu sa poskytovanie jasných a zrozumiteľných nutričných informácií na obaloch potravinárskych výrobkov javí ako jeden z najefektívnejších nástrojov na podporu zdravej životosprávy.“

Ako sa ďalej uvádza v memorande, desiatky štúdií realizovaných za uplynulé obdobie jasne preukázali, že najefektívnejší a preferovaný systém označovania výživovej hodnoty potravín a nápojov v Európe je systém Nutri-Score. Schéma klasifikuje produkty podľa ich výživového profilu do piatich farebne rozlíšených kategórií a vyniká zrozumiteľnosťou. V súčasnosti toto označenie podporuje väčšina členských štátov EU s perspektívou jeho ďalšieho rozšírenia do celej EÚ. Už dnes sa používa v Belgicku, Nemecku, Francúzsku, Luxembursku, Holandsku, Španielsku, Švajčiarsku a Portugalsku, či v ďalších krajinách.

Preto sa neziskové organizácie a združenia, výživoví experti a uznávané autority v oblasti obezitológie, medicíny, zástupcovia akademickej obce, spotrebiteľov i privátneho sektoru, výrobcovia potravín i zástupcovia maloobchodu rozhodli vytvoriť neformálne zoskupenie, tzv. Pro Nutri-Score Alianciu. Zakladajúcimi členmi sú: Slovenská obezitologická asociácia, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva, Spoločnosť ochrany spotrebiteľov: SOS, Slovenská vegánska spoločnosť, spoločnosti Kaufland, Danone, Nestlé, Dr. Oetker, Alfabio, Francúzsko-slovenská obchodná komora.

Členovia Aliancie sa zaväzujú podporovať povinné zavedenie nutričného označovania výrobkov schémou Nutri-Score ako efektívneho nástroja na podporu zdravej životosprávy a informovaného výberu spotrebiteľov, šíriť osvetu o nutričnom označovaní výrobkov a organizovať informačnú kampaň s cieľom zvýšiť povedomie laickej i odbornej  verejnosti o Nutri-Score.

Memorandum Pro Nutri-Score Aliancie

Zdroj: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/spu-patri-k-zakladajucim-clenom-pro-nutri-score-aliancie-podporuje-povinne-zavedenie-nutricneho-oznacovania-vyrobkov/