Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre oznámila zosúladenie vnútorného systému kvality so štandardmi SAAVŠ

09.09.2022

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 26. augusta oficiálne oznámila Slovenskej akreditačnej agentúre pre vysoké školstvo zosúladenie svojho vnútorného systému zabezpečovania a overovania kvality so zákonom č. 269/2018 Z.z. a štandardmi pre vnútorný systém zabezpečovania kvality.

Univerzita hneď od začiatku prijatia štandardov zabezpečujúcich kvalitu vysokoškolského vzdelávania zaujala aktívny postoj a prešla kompletným vnútorným auditom študijných programov na všetkých stupňoch štúdia a tiež samohodnotením habilitačných a inauguračných konaní. V rámci interných procesov vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania boli nastavené procesy a politiky, ktorých hlavným cieľom je implementovať štandardy pre zabezpečenie kvality vzdelávania.

Ako hlavný administratívny orgán bola zriadená Kancelária vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania a ako hlavný výkonný orgán bola zriadená Rada pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vzdelávania (RVSZK) ktorej súčasťou  sú, okrem interných kapacít, aj externé zainteresované strany a študenti, ktorí budú dohliadať na kontrolu kvality vzdelávania v rámci interného systému kvality vzdelávania a súvisiacej vedy a výskumu na univerzite.

Na úrovni študijných programov boli  na fakultách zriadené programové komisie pre študijné programy. Významnou podporou pri implementácii je aj projekt Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na SPU v Nitre.

Univerzita vstupuje do nového akademického roka so 171 študijnými programami na všetkých stupňoch v dennej a externej forme a v rôznych jazykových mutáciách, ktoré na základe prerokovaných hodnotení Radou pre vnútorný systém a uznávaných externých odborníkov boli zhodnotené ako tie, ktoré svojou kvalitou ponúkaných vedomostí, zručností a kompetencií tvoria absolventa s dobrou možnosťou uplatnenia. V rámci habilitačných a inauguračných konaní univerzita pokračuje v 14-tich odboroch HaI na piatich fakultách.

Všetkým zainteresovaným osobám, ktoré sa aktívne zúčastnili na spolupráci pri zavádzaní štandardov a ich prvotnej implementácie patrí poďakovanie. V nadchádzajúcich rokoch nás čaká implementácia nastavených procesov a pravidelné monitorovanie, ktoré je podstatnou súčasťou zabezpečovania a deklarovania kvality vzdelávania. Celý proces zosúlaďovania vnútorného systému identifikoval aj možnosti pre napredovanie a zlepšovanie sa v poskytovanom vzdelávacom procese.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/spu-v-nitre-oznamila-zosuladenie-vnutorneho-systemu-kvality-so-standardmi-saavs