Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre koordinuje nový projekt z oblasti biotechnológií a potravinárstva

25.11.2020

V novembri sa uskutočnilo prvé nadnárodné online stretnutie partnerov projektu Erasmus+ KA2 Strategické partnerstvá Európske dimenzie internacionalizácie doktorandského štúdia v biotechnológiách a potravinárstve – EuroDisBioFood, ktorého cieľom je propagácia internacionalizácie doktorandských študijných programov v anglickom jazyku, zameraných na biotechnológie a potravinárstvo a príprava spoločného študijného programu JointDegree na III. stupni vysokoškolského štúdia.

Výsledkom projektu má byť zároveň zvýšenie transparentnosti v priznávaní kvalifikácií koncipovaním spoločných študijných plánov, kreovanie spoločných učebných materiálov inkorporáciou inovatívnych medzinárodne uznávaných vedeckých poznatkov a znalostí, organizovanie vzdelávacích, výskumných a odborných podujatí v spolupráci s Výskumným centrom AgroBiotech SPU v Nitre s cieľom zapracovať inovatívne medzinárodné trendy do študijných materiálov ako aj zvýšenie kvalifikačných predpokladov študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia s cieľom zvýšiť ich pripravenosť na trh práce.

Projekt je koordinovaný Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou v Nitre, Fakultou biotechnológie a potravinárstva a na jeho riešení spolupracuje Výskumné centrum AgroBioTech, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Fakulta ekonomiky a manažmentu a Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných projektov. Zahraničnými partnermi projektu sú Wroclaw University of Environmental and Life Sciences v Poľsku, Miguel Hernández University of Elche v Španielsku a University of Molise v Taliansku.

Na prvom nadnárodnom projektovom stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 19. novembra, predstavila koordinátorka projektu prof. Adriana Kolesárová prioritné ciele a zámery projektu, možnosti prepojenia vzdelávania a výskumu na univerzite. Ing. Lucia Gabríny, PhD., riaditeľka VC AgroBioTech, prezentovala výskumnú infraštruktúru univerzitného centra. Lokálni koordinátori partnerských inštitúcií prof. Malgorzata Korzeniowska z Poľska, prof. Angel A. Carbonell Barrachina zo Španielska a prof. Giuseppe Maiorano z Talianska prezentovali svoje odborné zámery v projekte. Manažment a implementáciu projektu, finančné a zmluvné záležitosti uviedli Mgr. Eva Trabalíková a Ing. Jana Gálová, PhD.

Na záver stretnutia boli definované konkrétne úlohy, na ktorých sa všetky participujúce inštitúcie budú podieľať a prispievať k internacionalizácii doktorandských študijných programov.

Zdroj: https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/spu-v-nitre-koordinuje-novy-projekt-z-oblasti-biotechnologii-a-potravinarstva/