Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je majiteľom úžitkového vzoru: Médium na uchovávanie spermií hydiny, spôsob jeho prípravy a použitie

07.07.2022

Úrad priemyselného vlastníctva SR zapísal 23. februára 2022 do registra úžitkový vzor na semenný extender, médium slúžiace na skladovanie spermií a používané pri inseminácii, pod číslom 9457 - Médium na uchovávanie spermií hydiny, spôsob jeho prípravy a použitie.

Majiteľom uvedeného úžitkového vzoru je SPU v Nitre. V súčasnosti na základe uznania daného úžitkového vzoru prebieha patentové konanie SR.

 

 

Technické riešenie sa týka média na uchovávanie spermií hydiny, ktoré patrí do oblasti technológií používaných v reprodukcii zvierat a v umelej inseminácii zvierat.

Pôvodcami daného technického riešenia úžitkového vzoru sú: Ing. Tomáš Slanina, PhD., Ing. Michal Miškeje, PhD., a prof. MVDr. Peter Massányi, DrSc.

„V súčasnosti je vo veľkochovoch hydiny využívaná umelá inseminácia ako výhradný prostriedok na kontrolované dosiahnutie požadovanej úrovne fertility a tiež na kontrolu chorôb v priebehu hlavného znáškového cyklu. Nevyhnutnou súčasťou umelej inseminácie je zabezpečenie vhodného odberu a následného spracovania ejakulátu. Neoddeliteľnou súčasťou toho je krátkodobé skladovanie spermií v špecifickom médiu, ktorého cieľom je zabezpečiť požadovanú pohyblivosť a prežívateľnosť spermií v in vitro podmienkach a potenciálne zvýšiť feritlizáciu inseminovaných samíc. Príslušné technické riešenie zabezpečuje požadované vlastnosti a zároveň umožňuje zväčšenie objemu, a tým aj zvýšenie počtu inseminačných dávok, čím sa zefektívňuje celkový reprodukčný a manažérsky program chovu hydiny,“ informovali pôvodcovia technického riešenia úžitkového vzoru.

Registračný a schvaľovací proces trval vyše deväť mesiacov a to podaním prihlášky 19. mája 2021.

V súčasnosti na základe uznania daného úžitkového vzoru prebieha patentové konanie SR.

Zároveň bola podaná Medzinárodná prihláška podľa Zmluvy o patentovej spolupráci (PCT - Patent Cooperation Treaty) Svetovej organizácii duševného vlastníctva (World Intellectual Property Organization - WIPO) so sídlom v Ženeve, ktorá oprávňuje prihlasovateľa požiadať o ochranu jeho vynálezu v zahraničí.