Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre je lídrom aliancie siedmich európskych univerzít INVEST

09.02.2024

Projekt INVEST vstúpil do druhej fázy. Jeho cieľom je rozvoj spoločných vzdelávacích a výskumných študijných programov, viacjazyčného vzdelávania, ako aj podpora európskych mobilít.

INVEST je jedinečná aliancia európskych univerzít, ktoré sa spájajú s myšlienkou posilnenia vzájomného prepojenia medzi vzdelávaním, výskumom a inováciami. Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre lídruje takýto tip konzorcia ako jediná na Slovensku a dokazuje tým, že na poli európskeho vzdelávania, výskumu a inovácií je IN. Do projektu je okrem SPU zapojených šesť univerzít z Grécka, Fínska, Bulharska, Francúzska, Talianska a Španielska. Cieľom je vytvoriť spoločnú modernú nadnárodnú univerzitu poskytujúcu inovatívne vzdelávanie na všetkých stupňoch štúdia.

Aktuálna aliancia európskych univerzít nadväzuje na projekt, ktorý sa implementoval od roku 2019 do roku 2023. V prvej aliancii boli okrem SPU univerzity z Grécka, Fínska, Bulharska a Holandska, z ktorých v novom projekte pokračujú všetky okrem holandskej univerzity. Zároveň však pribudli vzdelávacie inštitúcie z Francúzska, Talianska a Španielska. „Rozšírenie o tri partnerské univerzity hneď v prvom roku pôsobenia dokazuje, že Aliancia INVEST má silné zázemie a je pripravená integrovať nové partnerské univerzity,“ uviedla prorektorka SPU pre strategický rozvoj a internacionalizáciu pre Lucia Palšová. Nový projekt odštartoval 1. novembra 2023 a potrvá do roku 2027.

V roku 2023 priniesol INVEST množstvo aktivít a hmatateľných výsledkov. Okrem iného sa podarilo pripraviť trinásť medzinárodných študijných programov, tri letné školy, tri zimné školy, alebo šesť tzv. Living Labs (živé laboratóriá).
V úvodných mesiacoch projektu vypracovala SPU s partnerskými inštitúciami spoločný akreditačný rámec s cieľom identifikovať spoločné rysy, ako aj rozdiely v systémoch akreditácie v partnerských krajinách. Na základe zistených rozdielov a po konzultácii s Európskou komisiou sa partnerom podarilo pripraviť desať bakalárskych špecializácií a tri magisterské programy, do ktorých sa môžu zapojiť študenti rôznych odborov.

Na podporu rozvoja spoločných študijných programov sa podarilo vyvinúť spoločnú pedagogiku INVEST, ktorá zahŕňa moderné a inovatívne stratégie výučby. Vznikol tiež Virtuálny kampus ako základný nástroj, ktorý umožňuje študentom nastaviť si svoje štúdium a informuje o všetkých dôležitých dátumoch a podujatiach v rámci projektu. Koncept živých laboratórií Living Labs prepája aktérov z oblasti výskumu a vzdelávania (univerzity), podnikov/mimovládnych organizácií a autorít na celoštátnej, regionálnej alebo lokálnej úrovni. Študentom poskytuje príležitosť využiť získané vedomosti v konkrétnych situáciách a prísť s riešeniami, z ktorých môže mať úžitok spoločnosť.

Zimné a letné školy sa osvedčili ako príklad dobrej praxe učenia sa, zdieľania nápadov a skúseností, tímovej práce a budovania silných partnerstiev. Tri letné a tri zimné školy INVEST sa zrealizovali formou 10-dňovej mobility študentov všetkých partnerských inštitúcií. Študenti SPU v Nitre sa napríklad vlani zúčastnili zimnej školy s názvom „Úvod do poľnohospodárstva zohľadňujúceho prírodu“ na Univerzite Van Haal Larenstien v Leeuwardene v Holandsku.

Rozvojový projekt INVEST posilnil pozíciu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v európskom vysokoškolskom prostredí. Univerzita nielenže naplnila dlhodobý zámer v oblasti vzdelávania a internacionalizácie, ale spoluprácou s partnerskými inštitúciami posunula svoje možnosti v oblasti vzdelávania, výskumu a zavádzania inovácií o krok vpred.

Univerzity zapojené do Aliancie INVEST:

Slovenská poľnohospodárska univerzita (Slovensko)
Univerzita poľnohospodárstva a rozvoja vidieka (Bulharsko)
Univerzita v Thessaly (Grécko)
Univerzita aplikovaných vied, Karelia (Fínsko)
Univerzita Reims Champagne-Ardenne (Francúzsko)
Univerzita Miláno – Biocca (Taliansko)
Univerzita Cordoba (Španielsko)

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/spu-je-lidrom-aliancie-siedmich-europskych-univerzit-invest