Slovenská akreditačná agentúra pre VŠ potvrdila prijatie žiadosti Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

21.01.2023

Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (SAAVŠ) oficiálne potvrdila prijatie podanej žiadosti SPU v Nitre o posúdenie súladu vnútorného systému zabezpečovania kvality podľa § 24 zákona č. 269/2018 Z. z., ktorá bola podaná 22. decembra 2022 v 170 študijných programoch a 14 odboroch habilitačného konania a inauguračného konania.

Súčasťou žiadosti bol zoznam  vnútorných predpisov zabezpečovania kvality a vnútorná hodnotiaca správa, v ktorej  boli popísané spôsoby naplňovania štandardov. Správa bude slúžiť ako pomôcka pre posudzovateľov na lepšie pochopenie mechanizmov, ktoré vysoká škola zvolila. Prílohou správy bol aj prehľad všetkých študijných programov s linkami na ich opis, ktoré majú byť verejne dostupné.

Vysoké školy deklarovali zavedenie takýchto vnútorných systémov a zosúladenie sa s požiadavkami príslušných štandardov k prvému septembru 2022. Teraz je na rade externé preverenie ich súladu so štandardmi a poskytnutie odporúčaní na ďalšie zlepšovanie. V nasledujúcich mesiacoch za účasti externých hodnotiteľov navrhnutých SAAVŠ prebehne proces posudzovania, ktorý spočíva v posúdení spoľahlivosti vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania na vysokej škole a v rozhodnutí, či napĺňa požiadavky štandardov. Celkové výsledky akreditácií sa očakávajú ku koncu roka.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/vnutorny-system-kvality