Rezort školstva vyhlásil výzvu na podporu vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokých škôl

31.05.2021

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1 Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje oznamuje, že dňa 31. mája 2021 vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, kód výzvy OPLZ-PO1/2021/DOP/1.3.1-01.

Cieľom výzvy je umožniť vysokým školám zabezpečiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom podpory ich vnútorných systémov zabezpečovania kvality v súlade so zákonom o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Oprávneným žiadateľom v rámci výzvy sú verejné, štátne i súkromné vysoké školy. Oprávneným miestom realizácie projektov je celé Slovensko. Vysoké školy majú možnosť predkladať svoje žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci prvého hodnotiaceho kola do 30. júna 2021.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu zo zdrojov EÚ je 7 000 000 eur, z toho 5 500 000 eur pre menej rozvinuté regióny a 1 500 000 eur pre viac rozvinutý región Slovenska.

Činnosti a výdavky súvisiace s podporou vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania budú v rámci výzvy oprávnené od 1. januára 2021.

V súvislosti s vyhlásením výzvy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR organizuje online informačný webinár pre potenciálnych žiadateľov. Informačný webinár sa bude konať dňa 8. júna 2021 prostredníctvom aplikácie Webex. Na účasť na informačnom webinári je potrebné sa registrovať, prihlasovanie je otvorené dňom vyhlásenia výzvy. Otázky žiadateľov je možné predkladať vopred, bližšie informácie sú uvedené v pozvánke na informačný webinár.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zároveň vytvorilo pre žiadateľov, ktorí majú záujem zapojiť sa do výzvy, metodickú pomôcku k vypracovaniu ŽoNFP. Jej hlavným cieľom je uľahčiť predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a vyvarovať sa chybovosti pri ich predkladaní.

Výzva spolu s prílohami a všetky potrebné informácie k plánovanému informačnému webináru sú zverejnené na webovom sídle: https://www.minedu.sk/31052021-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-s-nazvom-podpora-vnutornych-systemov-zabezpecovania-kvality-vysokoskolskeho-vzdelavania-oplz-po12021dop131-01/