Religiózny cestovný ruch v Nitrianskej diecéze

29.03.2021

Jednou z alternatív ďalšieho rozvoja cestovného ruchu je aj religiózny cestovný ruch. Tejto forme je venovaná aj monografia Religiózny cestovný ruch v Nitrianskej diecéze, ktorej autorom je kolektív pracovníkov Katedry geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF v Nitre v zložení doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD., RNDr. Hilda Kramáreková, PhD., a RNDr. Lucia Petrikovičová, PhD.

Vstupné kapitoly monografie predstavujú vývoj putovania a jeho začleňovania do systému cestovného ruchu. V tejto časti je venovaná aj pozornosť Svätojakubským cestám, ktoré v súčasnosti zažívajú svoju renesanciu a sú využívané ako atraktívny produkt cestovného ruchu. V ďalšej kapitole je venovaná pozornosť teoreticko-metodickým východiskám a je zameraná na problematiku definovania religiózneho turizmu, pútnictva a ich vzájomných vzťahov. Sumarizácia literatúry zahraničnej i domácej proveniencie ponúka základ pre tvorbu výskumných otázok riešených v religióznom turizme. Nasleduje kapitola Vymedzenie územia Nitrianskej diecézy, ktorej vnútorné členenie je základom pre ťažiskovú časť monografie o 26 centrách religiózneho turizmu v Nitrianskej diecéze. V každom z nich je predstavená napr. história vzniku putovania, predmet kultu, zhodnotenie sakrálneho priestoru a infraštruktúry. Každé religiózne centrum je bohato dokumentované fotografiami. Výstupom terénneho výskumu je aj kapitola, ktorá venuje pozornosť vnímaniu vybraných pútnických miest pútnikmi. Záver uzatvára téma religiózneho cestovného ruchu v rozvoji obcí a perspektívam jeho ďalšieho rozvoja. Ambíciou publikácie, prvej takto zameranej v rámci Nitrianskej diecézy, je nielen priniesť ucelený pohľad na strediská religiózneho turizmu, ale stať sa aj sprievodcom po zaujímavých lokalitách so špecifickým genius loci.

Monografia bola veľmi pozitívne hodnotená aj oponentmi. Z ich posudkov vyberáme:
„Ďakujem autorom monografie za spracovanie uvedenej témy vzhľadom na Nitriansku diecézu, pretože ambíciou publikácie je nielen priniesť ucelený pohľad na spracovanú oblasť, ale môže slúžiť ako sprievodca pre konzumenta v tejto oblasti. Knižné vydanie tohto typu absentuje, a preto je monografia tohto typu vítaná.“ (J. Ex. Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.)
„Lze oprávněně předpokládat, že originální detailní studie religiózního cestovního ruchu v Nitranské diecéze zaujme nejen odbornou, ale také širokou laickou veřejnost.“ (prof. PhDr. Petr Chalupa, CSc.)
„Posudzované dielo obsahuje množstvo cenného materiálu z oblasti religiózneho cestovného ruchu, zaoberá sa v podstate všetkými relevantnými aspektmi vrátane zhodnotenia potenciálu jeho využitia pre rozvoj obcí, ktoré majú pre religiózny turizmus predpoklad.“ (doc. RNDr. Ján Lacika, CSc.)
Všetkým čitateľom monografie želáme veľa príjemných zážitkov pri objavovaní neznámeho a spoznávaní známeho.
Text: doc. RNDr. Alfred Krogmann, PhD., FPV – Katedra geografie a regionálneho rozvoja

Zdroj: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4573-religiozny-cestovny-ruch-v-nitrianskej-diecezehttps://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/udalosti/4573-religiozny-cestovny-ruch-v-nitrianskej-dieceze