Prví študenti už smerujú do praxe

27.11.2013

V rámci siete spolupráce vysokých škôl a podnikov ponúkajú oslovené spoločnosti a firmy prax pre študentov v rámci národného projektu Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, ktorého cieľom je prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania potrebám praxe a požiadavkám znalostnej spoločnosti.
„Naším cieľom je poslať študentov do praxe už počas štúdia, aby získali prvé skúsenosti a zručnosti do svojej budúcej práce. Je dôležité, aby sa nadaní ľudia hneď po absolvovaní vysokej školy uplatnili na trhu práce a rozvíjali našu ekonomiku,“ povedal Štefan Chudoba, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. „Budúcnosť vysokých škôl na Slovensku je najmä v technických a prírodovedných odboroch.“
Odborní garanti národného projektu a zástupcovia jednotlivých vysokých škôl a podnikovej sféry predstavili projekt postupne - na Univerzite Konštantína Filozofa a na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka, na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, na Technickej univerzite v Košiciach a na Žilinskej univerzite v Žiline v priebehu mesiacov september a október tohto roka. Všetky školy prejavili záujem zapojiť sa do projektu a prví študenti už vypĺňajú prihlášky na prax v podnikovej sfére.
V súčasnosti je už v rámci projektu pripravených vyše 70 ponúk na pobyt študentov v podmienkach praxe vo firmách na území celého Slovenska. Prví študenti pôjdu do praxe ešte v zimnom semestri tohto akademického roku. Ich prvé pobyty v podmienkach praxe budú formou krátkodobých exkurzií a dlhodobých vzdelávacích pobytov v podnikoch a firmách, počas ktorých študenti spracujú konkrétne odborné témy do ročníkových alebo diplomových prác. Praxe a exkurzie budú pokračovať aj v nasledujúcom kalendárnom roku.
Prvé odborné oblasti na spracovanie sú už zverejňované na stránke www.vysokoskolacidopraxe.sk, ako aj na jednotlivých webových stránkach spolupracujúcich vysokých škôl. Na realizované praxe bude na vybraných pracoviskách vysokých škôl nadväzovať vytvorenie výučbových školiacich centier  v spolupracujúcich študijných programoch a zabezpečia sa im študijné pomôcky.
Zámerom národného projektu je posilniť systémové prepojenie vysokých škôl s podnikovou sférou tak, aby absolventi vysokých škôl mohli nadobudnuté kompetencie využiť v podnikovej praxi, s pozitívnymi dopadmi na hospodársky rast a konkurencieschopnosť podnikov. Projekt si kladie za cieľ podporiť aj inovácie v oblasti skvalitnenia existujúcich študijných programov vysokých škôl. Súčasťou projektu je aj cielené vytváranie pevného vzťahu medzi študentmi a zamestnávateľmi počas vysokoškolského štúdia. Aktivity projektu prebiehajú v Trnavskom, Trenčianskom, Nitrianskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji.