Projekt PoliRural má posilniť postavenie vidieckych oblastí a ich obyvateľov

28.06.2019

Na pôde Českej zemědelskej univerzity v Prahe odštartovali 19. júna trojročný projekt pod názvom Kolaboratívny vývoj politík pre budúcnosť vidieckych oblastí a ľudí, v akronyme PoliRural, na ktorom sa podieľa aj Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Na úvodnom stretnutí sa zúčastnilo všetkých 37 partnerov z pätnástich krajín. Ide o trojročný projekt s celkovým rozpočtom takmer šesť miliónov eur v rámci programu EÚ Horizont 2020, prostredníctvom ktorého sa podporuje excelentný európsky výskum.

Projekt je zameraný na riešenie otázok rozvoja vidieka a biodiverzity v poľnohospodárstve. Vyľudňovanie vidieka, opúšťanie pôdy a strata biodiverzity sa môžu diať pomaly, ale dopady sú často nezvratné. Tvorcovia politík môžu pozitívne ovplyvniť tento proces pod podmienkou, že majú informácie o efektívnosti súčasných nástrojov, pre koho a v akej miere sú prospešné a aké budú kľúčové hnacie sily ovplyvňujúce ďalší vývoj vrátane ich dopadu na ľudí, planétu, príjmy a využívanie pôdy. Ak majú byť tieto informácie skutočne využiteľné v praxi, je potrebné vystúpiť zo sektorového myslenia a v spoločnom záujme spojiť úsilie mnohých aktérov z rôznych sektorov. PoliRural poskytne tieto poznatky kombináciou viacerých kľúčových aktivít potrebných pre navrhnutie politík podporujúcich vidiek, ktoré sú efektívne, správne nasmerované, zamerané na ľudí a podložené dlhodobým výhľadom. Využijú sa k tomu moderné informačné technológie a akčný výskum.

Široká škála partnerov zahŕňa nielen výskumníkov, ale aj samosprávu, občiansku spoločnosť a súkromný sektor. Partneri zároveň geograficky zastupujú všetky regióny Európy a Izrael. Výsledky projektu budú verejne dostupné a budú slúžiť ako východiskový podklad pre prijímanie rozhodnutí na rôznych úrovniach s cieľom lepšie čeliť existujúcim a novo sa otvárajúcim výzvam na vidieku, posilniť postavenie vidieckych obyvateľov a vidieckych oblastí.

Technická fakulta Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre sa bude podieľať na príprave analytických podkladov a vývoji nových inovatívnych nástrojov, ako aj ich pilotnej fáze zavádzania do praxe. SPU v Nitre bude koordinovať slovenských partnerov projektu: Agroinštitút, š.p., Mesto Nitra, občianske združenie Vidiecky parlament. Slovenská firma KAJO s.r.o. bude zodpovedať za veľmi dôležitý vývoj technickej stránky projektu. Vytvorí softvér umožňujúci tvorcom politík modelovať scenáre budúceho vývoja, čím im umožní lepšie pochopiť a predvídať dopady na jednotlivé regióny. Štyri ciele projektu sú:

Vytvoriť inovačné centrum politiky.
Zmerať prevládajúce postoje k politikám zameraných na vidiek.
Preskúmať budúce trajektórie rozvoja vidieka.
Vytvoriť nové opatrenia v spolupráci s viacerými zainteresovanými.

Zdroj: http://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/projekt-polirural-m%C3%A1-posilni%C5%A5-postavenie-vidieckych-oblast%C3%AD-a-ich-obyvate%C4%BEov/